Umowa alimentacyjna w formie aktu notarialnego

utworzone przez | 2 maja 2024 | Czynności notarialne

Dozwolone w prawie polskim zawarcie umowy o alimenty w formie aktu notarialnego, bywa w wielu przypadkach znacznie bardziej korzystne niż kierowanie sprawy do sądu. Decydując się na tę formę polubownego rozwiązania kwestii finansowych – obie strony umowy mogą samodzielnie i w miarę szybko ustalić: wysokość alimentów, termin oraz formę ich płatności.

Pozwala to uniknąć formalności, które z racji stanu spoczywałyby na sądzie jako instytucji rozjemczej. Sąd, przed wydaniem wyroku,  byłby zobligowany do zadecydowania  czy alimenty faktycznie się należą oraz do określenia ich wysokości. To z kolei uruchomiłoby dodatkowe  postępowanie dowodowe, którego celem byłoby ustalenie istotnych okoliczności sprawy. Proces sądowy przedłużyłby w czasie procedurę uzyskania alimentów, a ostateczny werdykt mógłby nie usatysfakcjonować zainteresowanych.

Jakie informacje zawiera umowa alimentacyjna? 

Umowa alimentacyjna obejmuje szereg ważnych informacji. Ustala się w niej kwotę należnych środków oraz sposób i termin płatności. Dłużnik poddaje się również dobrowolnie egzekucji co do płatności świadczeń alimentacyjnych. W procesie tym sporządza się akt notarialny dotyczący alimentów.

Umowa alimentacyjna jest sposobem na przyspieszenie procesu ustalania środków, jakie jedna strona będzie musiała płacić drugiej np. w związku z wychowaniem dziecka. W ten sposób można ograniczyć również koszty. Nie ma bowiem potrzeby prowadzenia rozprawy sądowej.

Umowa o alimenty sporządzona u notariusza może zawierać również szereg dodatkowych informacji. Dotyczą one np. chęci późniejszej zmiany ustalonej kwoty – w związku z rosnącymi potrzebami dziecka na kolejnych etapach edukacji. Taki zapis pozwoli na uniknięcie konieczności wstępowania na drogę sądową, gdy w późniejszym czasie dłużnik nie zgodzi się na zwiększenie należnych środków. Warto uwzględnić też informację, kiedy świadczenia mają ustać – zwykle trwa to do momentu, w którym dziecko kończy edukację.

Kiedy warto zawrzeć umowę o alimenty?

Umowa o alimenty jest wskazana zwłaszcza w sytuacji, gdy małżeństwo rozchodzi się w przyjaznej atmosferze. To znacznie lepszy wybór niż ustne ustalenie należnych płatności – wówczas nie ma bowiem potwierdzenia, że do takich ustaleń rzeczywiście doszło, co może powodować problemy w przyszłości. 

Umowę o dobrowolne alimenty można zawrzeć w sytuacji, gdy:

  • dłużnik chce dobrowolnie płacić środki na dziecko lub innego uprawnionego,
  • rodzice są w stanie porozumieć się co do wysokości alimentów bez konieczności wstępowania na drogę sądową.

Umowa alimentacyjna stanowi podstawę do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów dotyczących tych środków. 

Zarówno wyrok sądowy jaki i umowa o alimenty w formie aktu notarialnego, mogą być tytułami egzekucyjnymi, które po zaopatrzeniu przez sąd w klauzulę wykonalności, będą tytułami wykonawczymi umożliwiającymi wszczęcie egzekucji komorniczej. Aby  akt notarialny mógł spełniać warunki tytułu egzekucyjnego, musi zawierać oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (zgodnie z artykułem 777 Kodeksu postępowania cywilnego).

Co zrobić, by notarialna umowa alimentacyjna była ważna?

Notarialna umowa alimentacyjna musi zostać podpisana u notariusza. Jeśli w późniejszym czasie strona zobowiązana do płacenia konkretnej sumy nie będzie tego robić, umowę składa się w sądzie rejonowym z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności. Alimenty są wówczas egzekwowane przez komornika.

O to, by dokument zawierał wszystkie wymagane informacje i podpisy, dba notariusz w Tczewie. Specjalista poświadcza poprawność umowy swoimi uprawnieniami.

Ile kosztuje ustanowienie dobrowolnych alimentów na dziecko?

Koszt ustanowienia dobrowolnych alimentów na dziecko różni się w zależności od kilku czynników. Wpływa na niego wysokość uzgodnionych świadczeń alimentacyjnych, a także okresu, przez który ma obowiązywać porozumienie. Maksymalne wynagrodzenie notariusza jest jednak regulowane przez prawo – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku.

Akt notarialny, w którym dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji, ma wartość wyroku wydanego przez sąd. W sytuacji, gdy dłużnik dobrowolnie nie wypełnia swojego zobowiązania, wierzyciel może złożyć to oświadczenie w sądzie z prośbą o nadanie mu klauzuli wykonalności. Sąd powinien rozpoznać wniosek w ciągu trzech dni od daty jego złożenia. Po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności, wierzyciel może udać się do komornika w celu egzekucji zobowiązania. Wspomniany przepis nie ustanawia hierarchii tytułów egzekucyjnych, w związku z czym należy przyjąć, że zarówno wyrok sądowy jak i akt notarialny; zaopatrzone uprzednio przez sąd w klauzulę wykonalności – stanowią równorzędne tytuły wykonawcze, które stanowią podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Sprawdź również nasz artykuł o konsekwencjach niepłacenia alimentów.

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, na mocy której jedna strona w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Umowę dożywocia regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 908-916. Musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Umowa renty

Umowa renty opiera się na zobowiązaniu jednej ze stron, względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.

Darowizna nieruchomości

Darowizna nieruchomości polega na obdarowaniu kogoś majątkiem, co bezpośrednio wiąże się z  przeniesieniem prawa własności nieruchomości i wymaga zawarcia stosownego aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza. W sytuacji, gdy dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta – konieczne jest złożenie wniosku o dokonanie wpisu. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na temat darowizny nieruchomości?

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska to umowa zawartą między nabywcą a deweloperem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę albo zabudowania nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności lub użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym i przeniesienia na nabywcę własności tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na poczet nabycia tego prawa.

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie może odbyć się polubownie bądź na drodze sądowej. Jeśli strony nie postanowią inaczej, to z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zabezpieczenia osobiste wierzytelności

Zabezpieczenia osobiste, to jeden z dwóch sposobów zabezpieczeń wierzytelności. Mowa o nich, gdy wierzyciel może dochodzić długu od dłużnika głównego lub z majątku osoby, która takie zabezpieczenia ustanowiła na rzecz wierzyciela. O jakich konkretnie zabezpieczeniach mowa?

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Komu przysługuje i jaka jest jego wysokość? A także kto zgodnie z przepisami nie może go otrzymać, dowiecie się w dalszej części artykułu.

PEŁNOMOCNICTWO NOTARIALNE – PRAKTYCZNE INFORMACJE

Poprzedni artykuł traktował pełnomocnictwa notarialne: czy to w formie potwierdzenia własnoręczności podpisu na dokumencie, czy też w formie aktu notarialnego jako użyteczne na gruncie zawodowym. W niniejszym wpisie skupimy się na upoważnieniach notarialnych dotyczących sytuacji konkretnych, z którymi możemy spotkać się na co dzień w życiu prywatnym. Temat jest tym istotniejszy, że wakacje mamy w pełni i niektóre z poniższych informacji mogą okazać się Państwu przydatne w planowaniu urlopowego wypoczynku.

Służebności i ich rodzaje

Służebności są uregulowanym przez kodeks cywilny, ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość. Celem służebności jest zwiększenie użyteczności innej nieruchomości lub zaspokojenie potrzeb innej osoby fizycznej.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości  jest możliwy w określonych warunkach. Zasady podziału reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Kiedy zatem można go dokonać i jak wygląda całe postępowanie?

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.