Zasiedzenie nieruchomości – kiedy o nim mowa?

utworzone przez | 7 marca 2023 | Czynności notarialne

Zasiedzenie nieruchomości jest terminem, o którym mowa w Kodeksie Cywilnym, odnoszącym się do nabycia własności przez posiadacza nieruchomości, niebędącego jej właścicielem. O zasiedzeniu samoistnym mowa, jeśli posiada ją nieprzerwanie przez 20 lat. Z kolei, jeśli mowa o posiadaniu w złej wierze, okres zasiedzenia wynosi wówczas 30 lat.

Zasiedzenie nieruchomości samoistne

Do zasiedzenia samoistnego dochodzi wraz z upływem określonego czasu, jednak to tylko jedna z przesłanek, o których mowa w kodeksie cywilnym. Może się to wiązać z posiadaniem rzeczy, do której nie mamy tytułu prawnego. Jednak w związku z jej posiadaniem zachowujemy się jak właściciele (czerpiemy z niej pożytki i ponosimy obciążenia). Zasiedzenie nie jest możliwe w przypadku posiadania zależnego, a więc jeśli posiadaczem jest najemca, użytkownik itp.

Przesłanki zasiedzenia nieruchomości

Poza posiadaniem samoistnym istotna jest również tzw. ciągłość posiadania. Oznacza to, że posiadanie musi trwać nieprzerwanie. Zgodnie z art. 340 Kodeksu Cywilnego „niemożność posiadania wywołana przez przeszkodę przemijającą nie przerywa posiadania”.

Upływ okresu zasiedzenia nieruchomości jest kolejną z przesłanek określonych przez przepisy prawa. Posiadaczem samoistnym w dobrej wierze jest osoba posiadająca ją nieprzerwanie od 20 lat.  Z kolei posiadczem w złej wierze jest osoba posiadająca nieruchomość nieprzerwanie przez lat 30. Za posiadacza w złej wierze uważa się osobę, która wie, że nie jest właścicielem nieruchomości i nie dołożyła wszelkich starań, aby ustalić faktycznego właściciela nieruchomości.

Upływ terminu zasiedzenia – co oznacza?

Warto wiedzieć, że bieg zasiedzenia jest liczony od momentu objęcia rzeczy w posiadanie. Z kolei upływ terminu zasiedzenia oznacza, że nabywamy własność posiadanej nieruchomości. Jednocześnie dotychczasowy właściciel traci prawo własności. Jednakże nabycie nieruchomości nie jest powiązane z wygaśnięciem obciążeń. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 173 kodeksu cywilnego, jeśli „właściciel nieruchomości przeciwko któremu biegnie zasiedzenie jest nieletni, to zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela”.

 

 

 

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska to umowa zawartą między nabywcą a deweloperem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę albo zabudowania nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności lub użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym i przeniesienia na nabywcę własności tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na poczet nabycia tego prawa.

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie może odbyć się polubownie bądź na drodze sądowej. Jeśli strony nie postanowią inaczej, to z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zabezpieczenia osobiste wierzytelności

Zabezpieczenia osobiste, to jeden z dwóch sposobów zabezpieczeń wierzytelności. Mowa o nich, gdy wierzyciel może dochodzić długu od dłużnika głównego lub z majątku osoby, która takie zabezpieczenia ustanowiła na rzecz wierzyciela. O jakich konkretnie zabezpieczeniach mowa?

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Komu przysługuje i jaka jest jego wysokość? A także kto zgodnie z przepisami nie może go otrzymać, dowiecie się w dalszej części artykułu.

Służebności i ich rodzaje

Służebności są uregulowanym przez kodeks cywilny, ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość. Celem służebności jest zwiększenie użyteczności innej nieruchomości lub zaspokojenie potrzeb innej osoby fizycznej.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości  jest możliwy w określonych warunkach. Zasady podziału reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Kiedy zatem można go dokonać i jak wygląda całe postępowanie?

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Opinia biegłego

Opinia biegłego jest szczególnym środkiem dowodowym w postępowaniu cywilnym. Jej cechą charakterystyczną jest wysoki stopień obiektywizmu ze względu na to, że jest sporządzana przez bezstronną osobę w sporze pomiędzy stronami. Co powinniśmy wiedzieć na temat treści i formy?

Pełnomocnictwo w świetle kodeksu cywilnego

Pełnomocnictwo umożliwia osobie, która je posiada, zastępować nas przy określonej czynności. Najczęściej dotyczy ono spraw urzędowych, występowania w naszym imieniu przed sądem, czy zawierania umów. W jaki sposób następuje ustanowienie pełnomocnika, kto i w jakich okolicznościach może nim zostać? Co jeszcze warto wiedzieć o pełnomocnictwie dowiecie się w dalszej części artykułu.