Jakie umowy możemy spisać u notariusza?

utworzone przez | 28 stycznia 2024 | Czynności notarialne

Często potrzebujemy profesjonalnej pomocy notarialnej, jednak nie wiemy jakie umowy możemy spisać u notariusza… Prawda jest taka, że każda umowa może zostać spisana notarialnie, jednak nie każda tego wymaga. Przepisy prawa wyraźnie wskazują na katalog umów, które wymagają bezwzględnego zawarcia ich w kancelarii notarialnej. O jakich umowach mowa i na czym konkretnie to polega?

Jakie umowy możemy spisać u notariusza? Przykłady umów

Przepisy prawa wyraźnie wskazują na umowy, które muszą być zawarte w formie notarialnej. Należy tu wymienić:

Ponadto zgodnie z przepisami kodeksu handlowego, w formie aktu notarialnego muszą być zawierane również umowy spółek:

  • komandytowej,
  • akcyjnej,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wymienione powyżej umowy nabierają mocy prawnej, dzięki sporządzeniu ich przez notariusza. W przeciwnym razie zostałyby one uznane za nieważne. Oznacza to, że umowy sporządzone w inny sposób (ustne lub zawarte na piśmie) przez strony nie są wiążące.

Warto zaznaczyć, że strony umów niejednokrotnie decydują się na sporządzenie je przez notariusza, co daje im gwarancje uniknięcia niepotrzebnych błędów. Notariusz sporządza właściwie umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także niezbędnymi postanowieniami. Dzięki temu strony mają pewność, że umowa została spisana bez wad.

Czynności notarialne, jakie wykonuje notariusz w Tczewie w ramach swoich obowiązków, mają naprawdę szeroki zakres. Można się do niego zgłosić przede wszystkim w celu sporządzenia aktu notarialnego, ale to nie jedyny powód, dla którego warto odwiedzić kancelarię notarialną. W jakich okolicznościach warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy notariusza?

Czynności notarialne – co warto wiedzieć?

Wśród czynności notarialnych, których dokonuje się w kancelarii, na pewno wymienić należy sporządzanie aktów notarialnych. W przypadku kancelarii notarialnej Cejrowska, są to między innymi: umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, umowy deweloperskie, czy umowy ustanowienia odrębnej własności lokali. Jednak nie jest to jeden powód, dla którego klienci odwiedzają kancelarię. Na pewno należy tu wymienić również sporządzanie testamentów czy poświadczeń dziedziczenia. Praca notariusza nie sprowadza się jednak wyłącznie do tego.

Czynności notarialne to także sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisu czy doręczanie wszelkiej maści oświadczeń. Do obowiązków notariusza należy również spisywanie protokołów, jak również sporządzanie protestów weksli lub czeków. W przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba – kancelaria notarialna może przyjąć na przechowanie pieniądze, dokumenty, a nawet papiery wartościowe.

Notariusz pomaga również w takich czynnościach notarialnych jak:

  • sporządzanie wypisów, odpisów
  • wyciągów dokumentów.

Na żądanie stron kancelaria notarialna może zająć się:

  • sporządzaniem projektów
  • aktów, oświadczeń i
  • innych dokumentów.

Ponadto notariusz w ramach czynności notarialnych zajmuje się:

  • sporządzaniem poświadczeń innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Jakie obowiązują opłaty notarialne za czynności świadczone przez notariusza?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, notariusz za prowadzone czynności notarialne pobiera wynagrodzenie. Przy czym zaznaczyć należy, że maksymalna stawka zależy od wartości przedmiotu objętego dokonywaną czynnością notarialną. Notariusz za czynności notarialne pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych, a także podatek od spadków i darowizn.

Czynności notarialne w Kancelarii Notarialnej Cejrowska Tczew 

W kancelarii Cejrowska możecie Państwo sporządzić wszelkiego rodzaju akty notarialne obejmujące między innymi: umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, umowy deweloperskie, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali. Mamy również duże doświadczenie w obsłudze inwestycji deweloperskich.

Można się do nas zwrócić w sprawach związanych z testamentami, sporządzaniem poświadczeń dziedziczenia czy sporządzaniem poświadczeń własnoręczności podpisu. Więcej informacji na temat obsługiwanych czynności notarialnych znajdą Państwo na stronie.

Depozyt notarialny – czym jest I czy warto z niego skorzystać?

Depozyt notarialny stanowi formę zabezpieczenia i jest najczęściej używany w przypadku transakcji sprzedaży nieruchomości. Może być to jednak również usługa świadczona w ramach czynności notarialnych, która polega na przyjęciu na przechowanie, a następnie wydanie wskazanej osobie pieniędzy lub innych rzeczy, o których przeczytają Państwo w dalszej części artykułu.

Księga wieczysta – co zawiera?

Księga wieczysta dzieli się na cztery działy. Warto wiedzieć jakie informacje znajdują się w poszczególnych działach księgi wieczystej. Tylko wtedy możliwe jest szybkie odszukanie interesujących danych. Najczęściej korzysta się z działu trzeciego. Są tam wpisane informacje dotyczące między innymi służebności, roszczeń z umów przedwstępnych czy te o wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Umowa alimentacyjna w formie aktu notarialnego

Dozwolone w prawie polskim zawarcie umowy o alimenty w formie aktu notarialnego, bywa w wielu przypadkach znacznie bardziej korzystne niż kierowanie sprawy do sądu. Decydując się na tę formę polubownego rozwiązania kwestii finansowych – obie strony umowy mogą samodzielnie i w miarę szybko ustalić: wysokość alimentów, termin oraz formę ich płatności.

Dział spadku

Dział spadku jest pojęciem prawnym oznaczającym określenie wartości wchodzącego w skład spadku, a także jego podziale pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami. O spadku słyszeli wszyscy, czym jest jednak dział spadku i w jaki sposób następuje? Krótko mówiąc: jak podzielić spadek między spadkobierców? Czy musi być pełny, czy częściowy, przeprowadzony w sądzie, a może u notariusza?

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy o nim mowa?

Zasiedzenie nieruchomości jest terminem, o którym mowa w Kodeksie Cywilnym, odnoszącym się do nabycia własności przez posiadacza nieruchomości, niebędącego jej właścicielem. O zasiedzeniu samoistnym mowa, jeśli posiada ją nieprzerwanie przez 20 lat. Z kolei, jeśli mowa o posiadaniu w złej wierze, okres zasiedzenia wynosi wówczas 30 lat.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest umową, za pomocą której strona lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej. Jaką funkcję pełni umowa przedwstępna i w jakiej formie może zostać zawarta? Co każdy z nas powinien wiedzieć na temat umowy przedwstępnej?

Umowa darowizny a umowa dożywocia

Umowa darowizny i umowa dożywocia pozwalają na przeniesienie własności nieruchomości. Nie są one jednak tożsame. Różnią się przede wszystkim w kwestiach związanych z odpłatnością, a także obowiązkiem podatkowym. Darowizny dokonuje się tytułem darmym, z kolei dożywocie stanowi przekazanie nieruchomości w zamian za opiekę. Więcej w dalszej części artykułu.

Umowa darowizny – wymogi formalne

Listopad to miesiąc, w którym w sposób szczególny odczuwamy konsekwencje naszych życiowych wyborów związanych z opuszczeniem domu rodzinnego. Migrujemy, często za pracą, pozostawiając swoich bliskich niejednokrotnie o setki kilometrów od nas. 

Sprzedaż nieruchomości – dokumenty niezbędne dla notariusza

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z wieloma formalnościami, których należy dopełnić. Mamy do czynienia z koniecznością zgromadzenia dokumentacji przewidzianej przez przepisy prawa. W poniższym artykule odpowiemy na pytania dotyczące tego, co jest niezbędne do sprzedaży nieruchomości gruntowej, jakie dokumenty należy przedstawić notariuszowi przy sprzedaży mieszkania spółdzielczo-własnościowego, a jakie przy sprzedaży mieszkania własnościowego.

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, na mocy której jedna strona w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Umowę dożywocia regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 908-916. Musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Umowa renty

Umowa renty opiera się na zobowiązaniu jednej ze stron, względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.