Umowa alimentacyjna w formie aktu notarialnego

utworzone przez | 2 maja 2024 | Czynności notarialne

Dozwolone w prawie polskim zawarcie umowy o alimenty w formie aktu notarialnego, bywa w wielu przypadkach znacznie bardziej korzystne niż kierowanie sprawy do sądu. Decydując się na tę formę polubownego rozwiązania kwestii finansowych – obie strony umowy mogą samodzielnie i w miarę szybko ustalić: wysokość alimentów, termin oraz formę ich płatności.

Pozwala to uniknąć formalności, które z racji stanu spoczywałyby na sądzie jako instytucji rozjemczej. Sąd, przed wydaniem wyroku,  byłby zobligowany do zadecydowania  czy alimenty faktycznie się należą oraz do określenia ich wysokości. To z kolei uruchomiłoby dodatkowe  postępowanie dowodowe, którego celem byłoby ustalenie istotnych okoliczności sprawy. Proces sądowy przedłużyłby w czasie procedurę uzyskania alimentów, a ostateczny werdykt mógłby nie usatysfakcjonować zainteresowanych.

Jakie informacje zawiera umowa alimentacyjna? 

Umowa alimentacyjna obejmuje szereg ważnych informacji. Ustala się w niej kwotę należnych środków oraz sposób i termin płatności. Dłużnik poddaje się również dobrowolnie egzekucji co do płatności świadczeń alimentacyjnych. W procesie tym sporządza się akt notarialny dotyczący alimentów.

Umowa alimentacyjna jest sposobem na przyspieszenie procesu ustalania środków, jakie jedna strona będzie musiała płacić drugiej np. w związku z wychowaniem dziecka. W ten sposób można ograniczyć również koszty. Nie ma bowiem potrzeby prowadzenia rozprawy sądowej.

Umowa o alimenty sporządzona u notariusza może zawierać również szereg dodatkowych informacji. Dotyczą one np. chęci późniejszej zmiany ustalonej kwoty – w związku z rosnącymi potrzebami dziecka na kolejnych etapach edukacji. Taki zapis pozwoli na uniknięcie konieczności wstępowania na drogę sądową, gdy w późniejszym czasie dłużnik nie zgodzi się na zwiększenie należnych środków. Warto uwzględnić też informację, kiedy świadczenia mają ustać – zwykle trwa to do momentu, w którym dziecko kończy edukację.

Kiedy warto zawrzeć umowę o alimenty?

Umowa o alimenty jest wskazana zwłaszcza w sytuacji, gdy małżeństwo rozchodzi się w przyjaznej atmosferze. To znacznie lepszy wybór niż ustne ustalenie należnych płatności – wówczas nie ma bowiem potwierdzenia, że do takich ustaleń rzeczywiście doszło, co może powodować problemy w przyszłości. 

Umowę o dobrowolne alimenty można zawrzeć w sytuacji, gdy:

  • dłużnik chce dobrowolnie płacić środki na dziecko lub innego uprawnionego,
  • rodzice są w stanie porozumieć się co do wysokości alimentów bez konieczności wstępowania na drogę sądową.

Umowa alimentacyjna stanowi podstawę do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów dotyczących tych środków. 

Zarówno wyrok sądowy jaki i umowa o alimenty w formie aktu notarialnego, mogą być tytułami egzekucyjnymi, które po zaopatrzeniu przez sąd w klauzulę wykonalności, będą tytułami wykonawczymi umożliwiającymi wszczęcie egzekucji komorniczej. Aby  akt notarialny mógł spełniać warunki tytułu egzekucyjnego, musi zawierać oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (zgodnie z artykułem 777 Kodeksu postępowania cywilnego).

Co zrobić, by notarialna umowa alimentacyjna była ważna?

Notarialna umowa alimentacyjna musi zostać podpisana u notariusza. Jeśli w późniejszym czasie strona zobowiązana do płacenia konkretnej sumy nie będzie tego robić, umowę składa się w sądzie rejonowym z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności. Alimenty są wówczas egzekwowane przez komornika.

O to, by dokument zawierał wszystkie wymagane informacje i podpisy, dba notariusz w Tczewie. Specjalista poświadcza poprawność umowy swoimi uprawnieniami.

Ile kosztuje ustanowienie dobrowolnych alimentów na dziecko?

Koszt ustanowienia dobrowolnych alimentów na dziecko różni się w zależności od kilku czynników. Wpływa na niego wysokość uzgodnionych świadczeń alimentacyjnych, a także okresu, przez który ma obowiązywać porozumienie. Maksymalne wynagrodzenie notariusza jest jednak regulowane przez prawo – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku.

Akt notarialny, w którym dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji, ma wartość wyroku wydanego przez sąd. W sytuacji, gdy dłużnik dobrowolnie nie wypełnia swojego zobowiązania, wierzyciel może złożyć to oświadczenie w sądzie z prośbą o nadanie mu klauzuli wykonalności. Sąd powinien rozpoznać wniosek w ciągu trzech dni od daty jego złożenia. Po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności, wierzyciel może udać się do komornika w celu egzekucji zobowiązania. Wspomniany przepis nie ustanawia hierarchii tytułów egzekucyjnych, w związku z czym należy przyjąć, że zarówno wyrok sądowy jak i akt notarialny; zaopatrzone uprzednio przez sąd w klauzulę wykonalności – stanowią równorzędne tytuły wykonawcze, które stanowią podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Sprawdź również nasz artykuł o konsekwencjach niepłacenia alimentów.

Depozyt notarialny – czym jest I czy warto z niego skorzystać?

Depozyt notarialny stanowi formę zabezpieczenia i jest najczęściej używany w przypadku transakcji sprzedaży nieruchomości. Może być to jednak również usługa świadczona w ramach czynności notarialnych, która polega na przyjęciu na przechowanie, a następnie wydanie wskazanej osobie pieniędzy lub innych rzeczy, o których przeczytają Państwo w dalszej części artykułu.

Księga wieczysta – co zawiera?

Księga wieczysta dzieli się na cztery działy. Warto wiedzieć jakie informacje znajdują się w poszczególnych działach księgi wieczystej. Tylko wtedy możliwe jest szybkie odszukanie interesujących danych. Najczęściej korzysta się z działu trzeciego. Są tam wpisane informacje dotyczące między innymi służebności, roszczeń z umów przedwstępnych czy te o wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Dział spadku

Dział spadku jest pojęciem prawnym oznaczającym określenie wartości wchodzącego w skład spadku, a także jego podziale pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami. O spadku słyszeli wszyscy, czym jest jednak dział spadku i w jaki sposób następuje? Krótko mówiąc: jak podzielić spadek między spadkobierców? Czy musi być pełny, czy częściowy, przeprowadzony w sądzie, a może u notariusza?

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy o nim mowa?

Zasiedzenie nieruchomości jest terminem, o którym mowa w Kodeksie Cywilnym, odnoszącym się do nabycia własności przez posiadacza nieruchomości, niebędącego jej właścicielem. O zasiedzeniu samoistnym mowa, jeśli posiada ją nieprzerwanie przez 20 lat. Z kolei, jeśli mowa o posiadaniu w złej wierze, okres zasiedzenia wynosi wówczas 30 lat.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest umową, za pomocą której strona lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej. Jaką funkcję pełni umowa przedwstępna i w jakiej formie może zostać zawarta? Co każdy z nas powinien wiedzieć na temat umowy przedwstępnej?

Jakie umowy możemy spisać u notariusza?

Często potrzebujemy profesjonalnej pomocy notarialnej, jednak nie wiemy jakie umowy możemy spisać u notariusza… Prawda jest taka, że każda umowa może zostać spisana notarialnie, jednak nie każda tego wymaga. Przepisy prawa wyraźnie wskazują na katalog umów, które wymagają bezwzględnego zawarcia ich w kancelarii notarialnej. O jakich umowach mowa i na czym konkretnie to polega?

Umowa darowizny a umowa dożywocia

Umowa darowizny i umowa dożywocia pozwalają na przeniesienie własności nieruchomości. Nie są one jednak tożsame. Różnią się przede wszystkim w kwestiach związanych z odpłatnością, a także obowiązkiem podatkowym. Darowizny dokonuje się tytułem darmym, z kolei dożywocie stanowi przekazanie nieruchomości w zamian za opiekę. Więcej w dalszej części artykułu.

Umowa darowizny – wymogi formalne

Listopad to miesiąc, w którym w sposób szczególny odczuwamy konsekwencje naszych życiowych wyborów związanych z opuszczeniem domu rodzinnego. Migrujemy, często za pracą, pozostawiając swoich bliskich niejednokrotnie o setki kilometrów od nas. 

Sprzedaż nieruchomości – dokumenty niezbędne dla notariusza

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z wieloma formalnościami, których należy dopełnić. Mamy do czynienia z koniecznością zgromadzenia dokumentacji przewidzianej przez przepisy prawa. W poniższym artykule odpowiemy na pytania dotyczące tego, co jest niezbędne do sprzedaży nieruchomości gruntowej, jakie dokumenty należy przedstawić notariuszowi przy sprzedaży mieszkania spółdzielczo-własnościowego, a jakie przy sprzedaży mieszkania własnościowego.

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, na mocy której jedna strona w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Umowę dożywocia regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 908-916. Musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Umowa renty

Umowa renty opiera się na zobowiązaniu jednej ze stron, względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.