Sprzedaż nieruchomości – dokumenty niezbędne dla notariusza

utworzone przez | 17 listopada 2023 | Czynności notarialne

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z wieloma formalnościami, których należy dopełnić. Mamy do czynienia z koniecznością zgromadzenia dokumentacji przewidzianej przez przepisy prawa. W poniższym artykule odpowiemy na pytania dotyczące tego, co jest niezbędne do sprzedaży nieruchomości gruntowej, jakie dokumenty należy przedstawić notariuszowi przy sprzedaży mieszkania spółdzielczo-własnościowego, a jakie przy sprzedaży mieszkania własnościowego.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej – niezbędne dokumenty

W przypadku nieruchomości gruntowej niezabudowanej, a więc działki, należy zgromadzić dla notariusza następującą dokumentację:

 • dokument poświadczający nabycie działki,
 • numer Księgi Wieczystej,
 • dokumenty geodezyjne,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu a także o strefie rewitalizacji wydane przez urząd miasta lub gminy,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami od nieruchomości.

Należy zaznaczyć, że podstawą nabycia działki może być zarówno umowy sprzedaży lub darowizny, jak i prawomocne postanowienie sądu o zasiedzeniu, stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.

Sprzedaż mieszkania spółdzielczo-własnościowego – niezbędne dokumenty

W tym przypadku warto zacząć od podziału na dokumenty stałe oraz dodatkowe. Podstawowa dokumentacja obejmuje:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu wraz z informacją o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,
 • podstawę nabycia,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany lub o liczbie osób zamieszkujących lokal.

Podstawą nabycia może być: umowa sprzedaży, umowa darowizny, jak i inne prawne podstawy nabycia.

Dokumenty dodatkowe to:

 • numer księgi wieczystej,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu (jeśli zostało nadane).

Sprzedaż mieszkania własnościowego – niezbędne dokumenty

 • podstawa nabycia mieszkania, np. umowa sprzedaży lub darowizny,
 • wypis z ewidencji gruntów,
 • wypis z rejestru lokali,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany lub o liczbie osób zamieszkujących lokal.
 • zaświadczenie o braku zadłużenia i zaległości z tytułu czynszu oraz opłat eksploatacyjnych.

Notariusz będzie wymagał również okazania zaświadczenia dokumentującego, czy lokal znajduje się w strefie rewitalizacji – dotyczy to jednak tylko sprzedaży nieruchomości w gminach, w których zostały utworzone strefy rewitalizacji i obszary zdegradowane.

 

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, na mocy której jedna strona w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Umowę dożywocia regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 908-916. Musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Umowa renty

Umowa renty opiera się na zobowiązaniu jednej ze stron, względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.

Darowizna nieruchomości

Darowizna nieruchomości polega na obdarowaniu kogoś majątkiem, co bezpośrednio wiąże się z  przeniesieniem prawa własności nieruchomości i wymaga zawarcia stosownego aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza. W sytuacji, gdy dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta – konieczne jest złożenie wniosku o dokonanie wpisu. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na temat darowizny nieruchomości?

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska to umowa zawartą między nabywcą a deweloperem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę albo zabudowania nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności lub użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym i przeniesienia na nabywcę własności tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na poczet nabycia tego prawa.

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie może odbyć się polubownie bądź na drodze sądowej. Jeśli strony nie postanowią inaczej, to z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zabezpieczenia osobiste wierzytelności

Zabezpieczenia osobiste, to jeden z dwóch sposobów zabezpieczeń wierzytelności. Mowa o nich, gdy wierzyciel może dochodzić długu od dłużnika głównego lub z majątku osoby, która takie zabezpieczenia ustanowiła na rzecz wierzyciela. O jakich konkretnie zabezpieczeniach mowa?

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Komu przysługuje i jaka jest jego wysokość? A także kto zgodnie z przepisami nie może go otrzymać, dowiecie się w dalszej części artykułu.

Służebności i ich rodzaje

Służebności są uregulowanym przez kodeks cywilny, ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość. Celem służebności jest zwiększenie użyteczności innej nieruchomości lub zaspokojenie potrzeb innej osoby fizycznej.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości  jest możliwy w określonych warunkach. Zasady podziału reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Kiedy zatem można go dokonać i jak wygląda całe postępowanie?

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Opinia biegłego

Opinia biegłego jest szczególnym środkiem dowodowym w postępowaniu cywilnym. Jej cechą charakterystyczną jest wysoki stopień obiektywizmu ze względu na to, że jest sporządzana przez bezstronną osobę w sporze pomiędzy stronami. Co powinniśmy wiedzieć na temat treści i formy?