OPŁATY NOTARIALNE

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie, którego maksymalne kwoty określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Maksymalna stawka zależy od wartości przedmiotu objętego dokonywaną czynnością notarialną.

Od wynagrodzenia notariusza, zwanego taksą notarialną, naliczany jest podatek VAT.

Notariusz również oblicza i pobiera związane z dokonywaną czynnością notarialną następujące podatki:
– podatek od czynności cywilnoprawnych,
– podatek od spadków i darowizn.

Ponadto notariusz zobowiązany jest do pobierania opłat sądowych, w przypadku, gdy akt notarialny zawiera wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej (jak również o założenie księgi wieczystej).