Intercyza

utworzone przez | 26 listopada 2022 | Czynności notarialne

Intercyza jest umową stanowiącą o rozdzielności majątkowej małżonków. W związku z tym każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty. Kiedy należy ją spisać i na czym dokładnie polega intercyza?

Intercyza – akt notarialny

Intercyzę zawiera się w formie aktu notarialnego przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie. Nie jest ona jednak trwale wiążąca, co oznacza, że może ulec zmianie, bądź całkowitemu rozwiązaniu. Każdy z małżonków musi podpisać intercyzę, aby akt notarialny został uznany za ważny. Pełna rozdzielność oznacza, że wszystko, co było własnością małżonka przed i po ślubie stanowi jego majątek osobisty. Tym majątkiem może zarządzać samodzielnie, bez ingerencji drugiego z małżonków.

Intercyza powoduje, że małżeństwo nie posiada majątku wspólnego. Są to dwa odrębne majątki. Mogą jednak nabywać rzeczy i prawa, skutkiem czego jest powstanie współwłasności ułamkowej.

Jeśli rozdzielność majątkowa powstała po pewnym upływie czasu od zawarcia związku małżeńskiego, dotychczasowa wspólność przestaje istnieć. Zamienia się wówczas we współwłasność ułamkową z podziałem 50% na 50%.

Samodzielne decydowanie o swoim majątku

Każdy z małżonków sam nim zarządza, bez konieczności uzyskania zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnej. Nie ma także potrzeby informowanie go o stanie swojego majątku. Samodzielne podejmowanie decyzji może mieć również pozytywny wydźwięk, choćby w przypadku niekorzystnej sytuacji w kwestiach zawodach (niepowodzenia w biznesie).

Rozdzielność majątkowa nie musi powstać wyłącznie w wyniku podjęcia zgodnej decyzji małżonków w tej kwestii. Istnieją również inne sposoby, takie jak: orzeczenie sądu, ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków, ogłoszenie upadłości jednego z małżonków lub ustania małżeństwa, o czym stanowi kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Zalety i wady  intercyzy

Rozdzielność majątkowa jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy jeden z małżonków lub oboje prowadzą własną firmę. W przypadku wystąpienia problemów finansowych zadłużenie nie jest pokryte ze wspólnego majątku.

Jeśli jeden z małżonków wykonuje zawód obarczony odpowiedzialnością finansową za popełnienie błędu, dobrze, aby dwie strony nie ponosiły tego konsekwencji.

Intercyza jest rzecz jasna również korzystnym rozwiązaniem dla małżonka, który wnosi większy majątek do wspólnego domu.

Wadą rozdzielności majątkowej jest brak możliwości wspólnego zadłużania się, a więc zaciągania kredytów, które mogłyby mieć wpływ na polepszenie jakości wspólnego życia.

Decydując się na intercyzę, spada również nasza zdolność kredytowa, która w normalnych warunkach byłaby znacznie wyższa.

Do kolejnej z wad można zaliczyć utratę możliwości wspólnego rozliczania się małżonków z podatku dochodowego.

   

   

  Spadkobierca ustawowy i testamentowy

  Spadkobierca zgodnie z definicją jest to podmiot, na którego przechodzi ogól praw i obowiązków po osobie zmarłej. W prawie wyróżnić możemy spadkobiercę ustawowego i testamentowego. Na czym polega różnica między nimi i kto może zostać spadkobiercą, a kto takiej możliwości nie ma? Ta wiedza przyda się każdemu!

  Dział spadku

  Dział spadku jest pojęciem prawnym oznaczającym określenie wartości wchodzącego w skład spadku, a także jego podziale pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami. O spadku słyszeli wszyscy, czym jest jednak dział spadku i w jaki sposób następuje? Krótko mówiąc: jak podzielić spadek między spadkobierców? Czy musi być pełny, czy częściowy, przeprowadzony w sądzie, a może u notariusza?

  Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności

  Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności sprawiają, że nie ma znaczenia, kto jest właścicielem wierzytelności, a wierzyciel dochodzi ich z samego przedmiotu zabezpieczenia. Jakie zabezpieczenia rzeczowe wyróżniamy i czym się charakteryzują? Co powinniśmy wiedzieć na temat hipoteki i pod jakimi postaciami ona występuje?

  Nieważność testamentu

  Nieważność testamentu może wystąpić w kilku przypadkach, które szerzej opiszemy w tym artykule. Przede wszystkim może się to wiązać z różnymi rodzajami wad testamentu, a wykazanie jego nieważności skutkuje jego podważeniem. Co w takim razie warto wiedzieć w tym zakresie?

  Depozyt notarialny – czym jest I czy warto z niego skorzystać?

  Depozyt notarialny stanowi formę zabezpieczenia i jest najczęściej używany w przypadku transakcji sprzedaży nieruchomości. Może być to jednak również usługa świadczona w ramach czynności notarialnych, która polega na przyjęciu na przechowanie, a następnie wydanie wskazanej osobie pieniędzy lub innych rzeczy, o których przeczytają Państwo w dalszej części artykułu.

  Nierówne udziały w majątku wspólnym – o tym warto wiedzieć

  Nierówne udziały w majątku wspólnym są przewidziane przez polskie ustawodawstwo. Może się to zdarzyć w majątku wspólnym małżonków, jeżeli zostaną spełnione następujące przesłanki tj. niejednakowy sposób przyczyniania się małżonków do powstania tego majątku oraz ważne powody. Istotna pozostaje jednakże okoliczność, że obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie i pozostawać, w określonej relacji względem siebie.

  Czynności notarialne, czyli po co do notariusza?

  Czynności notarialne, jakie wykonuje notariusz w ramach swoich obowiązków, mają naprawdę szeroki zakres. Można się do niego zgłosić przede wszystkim w celu sporządzenia aktu notarialnego, ale to nie jedyny powód, dla którego warto odwiedzić kancelarię notarialną. W jakich okolicznościach warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy notariusza?

  Umowa dożywocia

  Umowa dożywocia jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, którą regulują przepisy kodeksu cywilnego. W takiej umowie właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, który w zamian za to zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub bliskiej jemu osobie dożywotnie utrzymanie.

  Odrzucenie spadku – Co należy wiedzieć

  Odrzucenie spadku jest możliwe i niekiedy konieczne. W poniższym artykule odpowiemy na pytanie, w jakich okolicznościach może ono nastąpić. Dlaczego warto w tej sytuacji zwrócić się do notariusza? No i najważniejsze – kto i w jaki sposób może odrzucić spadek? Pamiętajmy, że spadek nie zawsze jest tożsamy z szybkim wzbogaceniem się, choć często mylnie jest on tak pojmowany. Co w sytuacji, gdy mamy otrzymać w spadku długi?

  Akt notarialny – co powinien zawierać?

  Akt notarialny ma swoją strukturę, a więc sposób rozmieszczenia elementów składowych, które są jego nieodłączną częścią. Z artykułu dowiedzą się Państwo, z czego musi być zbudowany akt notarialny, co w sytuacji, gdy akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej.

  Przesunięcia majątkowe między małżonkami

  Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego w myśl ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa, zwana również wspólnością ustawową, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje lub jedno z małżonków.
  W przypadku zawarcia związku małżeńskiego, gdzie przyszli małżonkowie podpisali umowę majątkową małżeńską wprowadzającą w ich związku małżeńskim rozdzielność majątkową, zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później stanowi własność i majątek osobisty jednego z małżonków.

  Zniesienie współwłasności w formie aktu notarialnego

  Kwestie prawne dotyczące zarządu majątkiem wspólnym reguluje Kodeks cywilny. Na jego mocy współwłasność można znieść na trzy sposoby, poprzez:
  – podział rzeczy wspólnej,
  – przyznanie rzeczy wspólnej jednemu ze współwłaścicieli (ze spłatą pozostałych),
  – zbycie rzeczy wspólnej i proporcjonalny podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.

  Umowa Deweloperska

  Umowa deweloperska to wciąż jeszcze relatywnie nowy typ umowy notarialnej unormowany w polskim prawie ustawą z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zadaniem obowiązującej od dziewięciu lat ustawy jest regulacja zasad ochrony praw nabywcy na rynku pierwotnym obrotu nieruchomościami.

  Laureat konkursu Orły Prawa 2019

  Kancelaria Notarialna Jolanty Cejrowskiej kolejny rok z rzędu zostaje laureatem Orłów Prawa 2019.Kryterium wygranej w rankingu były m.in opinie internautów z portali społecznościowych i wyszukiwarki Google.Serdecznie dziękujemy za wyrazy sympatii i uznanie wysokiej jakości naszych usług.