Intercyza – umowa małżeńska majątkowa

utworzone przez | 6 kwietnia 2024 | Czynności notarialne

Intercyza jest umową stanowiącą o rozdzielności majątkowej małżonków. W związku z tym każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty. Kiedy należy ją spisać i na czym dokładnie polega intercyza?

Intercyza – akt notarialny

Intercyzę zawiera się w formie aktu notarialnego przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie. Nie jest ona jednak trwale wiążąca, co oznacza, że może ulec zmianie, bądź całkowitemu rozwiązaniu. Każdy z małżonków musi podpisać intercyzę, aby akt notarialny został uznany za ważny. Pełna rozdzielność oznacza, że wszystko, co było własnością małżonka przed i po ślubie stanowi jego majątek osobisty. Tym majątkiem może zarządzać samodzielnie, bez ingerencji drugiego z małżonków.

Intercyza powoduje, że małżeństwo nie posiada majątku wspólnego. Są to dwa odrębne majątki. Mogą jednak nabywać rzeczy i prawa, skutkiem czego jest powstanie współwłasności ułamkowej.

Jeśli rozdzielność majątkowa powstała po pewnym upływie czasu od zawarcia związku małżeńskiego, dotychczasowa wspólność przestaje istnieć. Zamienia się wówczas we współwłasność ułamkową z podziałem 50% na 50%.

Samodzielne decydowanie o swoim majątku

Każdy z małżonków sam nim zarządza, bez konieczności uzyskania zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnej. Nie ma także potrzeby informowanie go o stanie swojego majątku. Samodzielne podejmowanie decyzji może mieć również pozytywny wydźwięk, choćby w przypadku niekorzystnej sytuacji w kwestiach zawodach (niepowodzenia w biznesie).

Rozdzielność majątkowa nie musi powstać wyłącznie w wyniku podjęcia zgodnej decyzji małżonków w tej kwestii. Istnieją również inne sposoby, takie jak: orzeczenie sądu, ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków, ogłoszenie upadłości jednego z małżonków lub ustania małżeństwa, o czym stanowi kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Zalety i wady intercyzy

Rozdzielność majątkowa jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy jeden z małżonków lub oboje prowadzą własną firmę. W przypadku wystąpienia problemów finansowych zadłużenie nie jest pokryte ze wspólnego majątku.

Jeśli jeden z małżonków wykonuje zawód obarczony odpowiedzialnością finansową za popełnienie błędu, dobrze, aby dwie strony nie ponosiły tego konsekwencji. Intercyza jest rzecz jasna również korzystnym rozwiązaniem dla małżonka, który wnosi większy majątek do wspólnego domu.

Wadą rozdzielności majątkowej jest brak możliwości wspólnego zadłużania się, a więc zaciągania kredytów, które mogłyby mieć wpływ na polepszenie jakości wspólnego życia.

Decydując się na intercyzę, spada również nasza zdolność kredytowa, która w normalnych warunkach byłaby znacznie wyższa.

Do kolejnej z wad można zaliczyć utratę możliwości wspólnego rozliczania się małżonków z podatku dochodowego.

Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. Choć wymaga to podpisania stosownego dokumentu, nie jest procesem skomplikowanym. Najczęściej konieczna jest zgoda obu współmałżonków, ale w sytuacji, gdy doszło do konfliktu, możliwe jest jego rozwiązanie w sądzie. Dopiero taki proces bywa dość skomplikowany i czasochłonny.

Czy intercyzę można podpisać w trakcie trwania małżeństwa?

Na podpisanie intercyzy większość osób decyduje się przy okazji ślubu. Taką umowę można jednak zawrzeć również później, już w trakcie trwania małżeństwa. Wówczas rozdzielność majątkowa zaczyna obowiązywać dopiero od momentu podpisania umowy. Trzeba pamiętać, że intercyzy nie da się zawrzeć z mocą wsteczną. Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa nie obejmie więc majątku zgromadzonego od momentu ślubu do czasu podpisania umowy.

Jakie dokumenty są potrzebne do podpisania intercyzy?

Aby zawrzeć rozdzielność majątkową, nie trzeba w żaden sposób deklarować swoich zarobków czy posiadanych dóbr. Do notariusza należy zabrać ze sobą tylko odpis skrócony aktu małżeństwa oraz dowody tożsamości – jeżeli ustalasz rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa. Jeśli intercyza jest podpisywana jeszcze przed ślubem, wystarczy jedynie dowód osobisty lub paszport obu stron. Cały proces również nie jest skomplikowany i nie powinien trwać więcej niż kilkadziesiąt minut.

Kiedy najlepiej zawrzeć intercyzę?

Rozdzielność majątkową najlepiej zawrzeć jeszcze przed ślubem. Wystarczy udać się wspólnie do notariusza i podpisać odpowiedni dokument. Taki krok odejmuje stresu w ostatnich dniach przed zawarciem małżeństwa, a jednocześnie pozwala na bezproblemowe dysponowanie majątkiem od razu po ślubie. Na wizytę u notariusza w Tczewie trzeba umówić się wcześniej, jednak samą intercyzę można podpisać w dowolnym momencie, nawet na kilka miesięcy przed planowaną ceremonią.

Intercyza a spadek

Po śmierci jednego ze współmałżonków spadek i tak trafia do drugiego z nich, nawet pomimo podpisanej intercyzy. Zgodnie z prawem pierwszą osobą uprawnioną do dziedziczenia jest bowiem mąż lub żona. Jeśli jednak współmałżonek nie może dziedziczyć majątku (np. gdy sam już nie żyje lub popełnił przestępstwo), środki trafiają do najbliższej rodziny osoby, do której należały dobra i środki finansowe.

Rozdzielność majątkowa – koszt

Koszt zawarcia rozdzielności majątkowej składa się z kilku części. Pierwszą z nich jest taksa notarialna, której wysokość zawsze wynika z obowiązujących przepisów i aktualnego wynagrodzenia minimalnego. Drugą jest natomiast podatek VAT w wysokości 23%. Do ostatecznego kosztu należy doliczyć również opłaty kancelaryjne, np. związane z przygotowaniem kopii dokumentów.

Koszt podpisania intercyzy będzie zatem różnić się co roku, w zależności od aktualnej wartości wynagrodzenia minimalnego. Na ogół wynosi on jednak około 500 zł. Wydatek ten może wydawać się spory, jednak warto pamiętać, że jest on jednorazowy. Intercyza obowiązuje bowiem przez całe małżeństwo, aż do momentu jej rozwiązania na mocy nowej umowy.

 

 

Depozyt notarialny – czym jest I czy warto z niego skorzystać?

Depozyt notarialny stanowi formę zabezpieczenia i jest najczęściej używany w przypadku transakcji sprzedaży nieruchomości. Może być to jednak również usługa świadczona w ramach czynności notarialnych, która polega na przyjęciu na przechowanie, a następnie wydanie wskazanej osobie pieniędzy lub innych rzeczy, o których przeczytają Państwo w dalszej części artykułu.

Księga wieczysta – co zawiera?

Księga wieczysta dzieli się na cztery działy. Warto wiedzieć jakie informacje znajdują się w poszczególnych działach księgi wieczystej. Tylko wtedy możliwe jest szybkie odszukanie interesujących danych. Najczęściej korzysta się z działu trzeciego. Są tam wpisane informacje dotyczące między innymi służebności, roszczeń z umów przedwstępnych czy te o wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Umowa alimentacyjna w formie aktu notarialnego

Dozwolone w prawie polskim zawarcie umowy o alimenty w formie aktu notarialnego, bywa w wielu przypadkach znacznie bardziej korzystne niż kierowanie sprawy do sądu. Decydując się na tę formę polubownego rozwiązania kwestii finansowych – obie strony umowy mogą samodzielnie i w miarę szybko ustalić: wysokość alimentów, termin oraz formę ich płatności.

Dział spadku

Dział spadku jest pojęciem prawnym oznaczającym określenie wartości wchodzącego w skład spadku, a także jego podziale pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami. O spadku słyszeli wszyscy, czym jest jednak dział spadku i w jaki sposób następuje? Krótko mówiąc: jak podzielić spadek między spadkobierców? Czy musi być pełny, czy częściowy, przeprowadzony w sądzie, a może u notariusza?

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy o nim mowa?

Zasiedzenie nieruchomości jest terminem, o którym mowa w Kodeksie Cywilnym, odnoszącym się do nabycia własności przez posiadacza nieruchomości, niebędącego jej właścicielem. O zasiedzeniu samoistnym mowa, jeśli posiada ją nieprzerwanie przez 20 lat. Z kolei, jeśli mowa o posiadaniu w złej wierze, okres zasiedzenia wynosi wówczas 30 lat.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest umową, za pomocą której strona lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej. Jaką funkcję pełni umowa przedwstępna i w jakiej formie może zostać zawarta? Co każdy z nas powinien wiedzieć na temat umowy przedwstępnej?

Jakie umowy możemy spisać u notariusza?

Często potrzebujemy profesjonalnej pomocy notarialnej, jednak nie wiemy jakie umowy możemy spisać u notariusza… Prawda jest taka, że każda umowa może zostać spisana notarialnie, jednak nie każda tego wymaga. Przepisy prawa wyraźnie wskazują na katalog umów, które wymagają bezwzględnego zawarcia ich w kancelarii notarialnej. O jakich umowach mowa i na czym konkretnie to polega?

Umowa darowizny a umowa dożywocia

Umowa darowizny i umowa dożywocia pozwalają na przeniesienie własności nieruchomości. Nie są one jednak tożsame. Różnią się przede wszystkim w kwestiach związanych z odpłatnością, a także obowiązkiem podatkowym. Darowizny dokonuje się tytułem darmym, z kolei dożywocie stanowi przekazanie nieruchomości w zamian za opiekę. Więcej w dalszej części artykułu.

Umowa darowizny – wymogi formalne

Listopad to miesiąc, w którym w sposób szczególny odczuwamy konsekwencje naszych życiowych wyborów związanych z opuszczeniem domu rodzinnego. Migrujemy, często za pracą, pozostawiając swoich bliskich niejednokrotnie o setki kilometrów od nas. 

Sprzedaż nieruchomości – dokumenty niezbędne dla notariusza

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z wieloma formalnościami, których należy dopełnić. Mamy do czynienia z koniecznością zgromadzenia dokumentacji przewidzianej przez przepisy prawa. W poniższym artykule odpowiemy na pytania dotyczące tego, co jest niezbędne do sprzedaży nieruchomości gruntowej, jakie dokumenty należy przedstawić notariuszowi przy sprzedaży mieszkania spółdzielczo-własnościowego, a jakie przy sprzedaży mieszkania własnościowego.

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, na mocy której jedna strona w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Umowę dożywocia regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 908-916. Musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Umowa renty

Umowa renty opiera się na zobowiązaniu jednej ze stron, względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.