Księga wieczysta – co zawiera?

utworzone przez | 8 maja 2024 | Czynności notarialne

Jak czytać księgę wieczystą?

Warto wiedzieć, jakie informacje znajdują się w poszczególnych działach księgi wieczystej. Tylko wtedy możliwe jest szybkie odszukanie interesujących danych. Najczęściej korzysta się z działu trzeciego. Są tam wpisane informacje dotyczące między innymi służebności, roszczeń z umów przedwstępnych, czy te o wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Wpisem  do ksiąg wieczystych jest również wzmianka o wniosku. Informuje ona o tym, że do działu księgi wieczystej wpłynął wniosek dotyczący danej sprawy, ale nie został jeszcze rozpatrzony. Sprawdzając księgę wieczystą, warto zwracać uwagę na takie wpisy. Są one znakiem, że treść zapisów może być już nieaktualna i w najbliższych tygodniach ulegnie zmianie.

Jakie informacje można znaleźć w księdze wieczystej?

Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości zawiera szczegółowe informacje na temat jej samej, a także właściciela i operacji podjętych na przestrzeni czasu. Najważniejsze dane zawarte w tym dokumencie to imię i nazwisko właścicieli, informacje o ograniczonych prawach rzeczowych oraz parametry nieruchomości.

Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości pozwala m.in. na sprawdzenie, czy dana osoba rzeczywiście jest właścicielem nieruchomości i może ją sprzedać. W tym miejscu znajdują się również informacje na temat ewentualnej hipoteki. Z dokumentem warto zapoznać się zawsze przed zakupem nieruchomości – niezależnie od jej rodzaju. W ten sposób można uniknąć poważnych konsekwencji prawnych i finansowych w przyszłości. Notariusz w Tczewie dokonuje wpisów do księgi wieczystej.

Elektroniczna księga wieczysta

Obecnie nie ma konieczności każdorazowego odwiedzania sądu , by sprawdzić zapisy w księdze wieczystej. Taki dokumenty jest bowiem dostępny w wersji elektronicznej. Sprawdzenie księgi wieczystej online jest możliwe z wykorzystaniem strony Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl. Należy znać numer księgi wieczystej i wpisać go w odpowiednim polu.

Elektroniczna księga wieczysta pozwala na szybkie zweryfikowanie ważnych informacji. Wygląda ona tak samo jak papierowy dokument. Przeszukiwanie danych jest jednak łatwiejsze – istnieje możliwość skorzystania z elektronicznych narzędzi.

Działy księgi wieczystej

Księga wieczysta dzieli się na cztery działy, w których znajdują się następujące dane:

Dział I składa się z dwóch części: I-O oraz I-Sp. 

Dział I-O – Oznaczenie nieruchomości – tutaj zajdziemy informacje geodezyjne i adresowe, które pozwalają nam zidentyfikować nieruchomość, jej adres i powierzchnię, w przypadku nieruchomości gruntowej numer działki i sposób korzystania, zaś w przypadku lokalu – jego rodzaj, ilość pomieszczeń, etc.,

Dział I-Sp. – Spis praw związanych z własnością – zawiera informacje o prawach jakie przysługują właścicielowi nieruchomości, czyli między innymi o tym, czy posiada on prawo przejazdu i przechodu przez inną nieruchomość, jeżeli działka ma ustanowione wieczyste użytkowanie – do kiedy ono obowiązuje oraz w jakim celu działka może być wykorzystywana;

Dział II  – Własność – powiadamia o tym, kto jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, w przypadku współwłasności  informuje o wielkości udziałów przysługujących każdemu z właścicieli;

Dział III – Prawa i roszczenia – mówi o obciążeniach nieruchomości na rzecz innych podmiotów i nieruchomości (z wyłączeniem hipotek), znajdują się tu między innymi informacje o służebnościach gruntowych, osobistych i przesyłu a także wzmianki o toczącym się postępowaniu komorniczym, itp.;

Dział IV – Hipoteka –  zawiera informacje o obciążeniu nieruchomości hipoteką, kwotą obciążenia, tytułem i na czyją rzecz hipoteka została ustanowiona.

Gdzie znaleźć księgę wieczystą danej nieruchomości?

Prowadzeniem ksiąg wieczystych zajmuje się sąd rejonowy właściwy dla lokalizacji, w której znajduje się nieruchomość. W Polsce istnieje prawo, które reguluje wszystkie kwestie związane z tymi dokumentami. To przede wszystkim ustawa z 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, a także Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 lutego 2016 roku w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Jeśli chcesz sprawdzić księgę wieczystą, poszukaj odpowiedniego działu sądu rejonowego, odpowiedniego dla lokalizacji nieruchomości. Taki dokument bez problemu można odszukać również w elektronicznej bazie danych Ministerstwa Sprawiedliwości

Testament u notariusza

Testament można sporządzić samodzielnie albo w formie aktu notarialnego. Nie można powiedzieć, że któryś z testamentów jest „lepszy” albo „bardziej zgodny z prawem”, bo oba rodzą skutki prawne. Czym więc różnią się między sobą?

Depozyt notarialny – czym jest I czy warto z niego skorzystać?

Depozyt notarialny stanowi formę zabezpieczenia i jest najczęściej używany w przypadku transakcji sprzedaży nieruchomości. Może być to jednak również usługa świadczona w ramach czynności notarialnych, która polega na przyjęciu na przechowanie, a następnie wydanie wskazanej osobie pieniędzy lub innych rzeczy, o których przeczytają Państwo w dalszej części artykułu.

Umowa alimentacyjna w formie aktu notarialnego

Dozwolone w prawie polskim zawarcie umowy o alimenty w formie aktu notarialnego, bywa w wielu przypadkach znacznie bardziej korzystne niż kierowanie sprawy do sądu. Decydując się na tę formę polubownego rozwiązania kwestii finansowych – obie strony umowy mogą samodzielnie i w miarę szybko ustalić: wysokość alimentów, termin oraz formę ich płatności.

Dział spadku

Dział spadku jest pojęciem prawnym oznaczającym określenie wartości wchodzącego w skład spadku, a także jego podziale pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami. O spadku słyszeli wszyscy, czym jest jednak dział spadku i w jaki sposób następuje? Krótko mówiąc: jak podzielić spadek między spadkobierców? Czy musi być pełny, czy częściowy, przeprowadzony w sądzie, a może u notariusza?

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy o nim mowa?

Zasiedzenie nieruchomości jest terminem, o którym mowa w Kodeksie Cywilnym, odnoszącym się do nabycia własności przez posiadacza nieruchomości, niebędącego jej właścicielem. O zasiedzeniu samoistnym mowa, jeśli posiada ją nieprzerwanie przez 20 lat. Z kolei, jeśli mowa o posiadaniu w złej wierze, okres zasiedzenia wynosi wówczas 30 lat.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest umową, za pomocą której strona lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej. Jaką funkcję pełni umowa przedwstępna i w jakiej formie może zostać zawarta? Co każdy z nas powinien wiedzieć na temat umowy przedwstępnej?

Jakie umowy możemy spisać u notariusza?

Często potrzebujemy profesjonalnej pomocy notarialnej, jednak nie wiemy jakie umowy możemy spisać u notariusza… Prawda jest taka, że każda umowa może zostać spisana notarialnie, jednak nie każda tego wymaga. Przepisy prawa wyraźnie wskazują na katalog umów, które wymagają bezwzględnego zawarcia ich w kancelarii notarialnej. O jakich umowach mowa i na czym konkretnie to polega?

Umowa darowizny a umowa dożywocia

Umowa darowizny i umowa dożywocia pozwalają na przeniesienie własności nieruchomości. Nie są one jednak tożsame. Różnią się przede wszystkim w kwestiach związanych z odpłatnością, a także obowiązkiem podatkowym. Darowizny dokonuje się tytułem darmym, z kolei dożywocie stanowi przekazanie nieruchomości w zamian za opiekę. Więcej w dalszej części artykułu.

Umowa darowizny – wymogi formalne

Listopad to miesiąc, w którym w sposób szczególny odczuwamy konsekwencje naszych życiowych wyborów związanych z opuszczeniem domu rodzinnego. Migrujemy, często za pracą, pozostawiając swoich bliskich niejednokrotnie o setki kilometrów od nas. 

Sprzedaż nieruchomości – dokumenty niezbędne dla notariusza

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z wieloma formalnościami, których należy dopełnić. Mamy do czynienia z koniecznością zgromadzenia dokumentacji przewidzianej przez przepisy prawa. W poniższym artykule odpowiemy na pytania dotyczące tego, co jest niezbędne do sprzedaży nieruchomości gruntowej, jakie dokumenty należy przedstawić notariuszowi przy sprzedaży mieszkania spółdzielczo-własnościowego, a jakie przy sprzedaży mieszkania własnościowego.