Zasiedzenie nieruchomości – kiedy o nim mowa?

utworzone przez | 15 lutego 2024 | Czynności notarialne

Zasiedzenie nieruchomości jest terminem, o którym mowa w Kodeksie Cywilnym, odnoszącym się do nabycia własności przez posiadacza nieruchomości, niebędącego jej właścicielem. O zasiedzeniu samoistnym mowa, jeśli posiada ją nieprzerwanie przez 20 lat. Z kolei, jeśli mowa o posiadaniu w złej wierze, okres zasiedzenia wynosi wówczas 30 lat.

Zasiedzenie nieruchomości samoistne

Do zasiedzenia samoistnego dochodzi wraz z upływem określonego czasu, jednak to tylko jedna z przesłanek, o których mowa w kodeksie cywilnym. Może się to wiązać z posiadaniem rzeczy, do której nie mamy tytułu prawnego. Jednak w związku z jej posiadaniem zachowujemy się jak właściciele (czerpiemy z niej pożytki i ponosimy obciążenia). Zasiedzenie nie jest możliwe w przypadku posiadania zależnego, a więc jeśli posiadaczem jest najemca, użytkownik itp.

Przesłanki zasiedzenia nieruchomości

Poza posiadaniem samoistnym istotna jest również tzw. ciągłość posiadania. Oznacza to, że posiadanie musi trwać nieprzerwanie. Zgodnie z art. 340 Kodeksu Cywilnego „niemożność posiadania wywołana przez przeszkodę przemijającą nie przerywa posiadania”.

Upływ okresu zasiedzenia nieruchomości jest kolejną z przesłanek określonych przez przepisy prawa. Posiadaczem samoistnym w dobrej wierze jest osoba posiadająca ją nieprzerwanie od 20 lat.  Z kolei posiadaczem w złej wierze jest osoba posiadająca nieruchomość nieprzerwanie przez lat 30. Za posiadacza w złej wierze uważa się osobę, która wie, że nie jest właścicielem nieruchomości i nie dołożyła wszelkich starań, aby ustalić faktycznego właściciela nieruchomości.

Upływ terminu zasiedzenia – co oznacza?

Warto wiedzieć, że bieg zasiedzenia jest liczony od momentu objęcia rzeczy w posiadanie. Z kolei upływ terminu zasiedzenia oznacza, że nabywamy własność posiadanej nieruchomości. Jednocześnie dotychczasowy właściciel traci prawo własności. Jednakże nabycie nieruchomości nie jest powiązane z wygaśnięciem obciążeń. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 173 kodeksu cywilnego, jeśli „właściciel nieruchomości przeciwko któremu biegnie zasiedzenie jest nieletni, to zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela”.

 

 

 

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Komu przysługuje i jaka jest jego wysokość? A także kto zgodnie z przepisami nie może go otrzymać, dowiecie się w dalszej części artykułu.

PEŁNOMOCNICTWO NOTARIALNE – PRAKTYCZNE INFORMACJE

Poprzedni artykuł traktował pełnomocnictwa notarialne: czy to w formie potwierdzenia własnoręczności podpisu na dokumencie, czy też w formie aktu notarialnego jako użyteczne na gruncie zawodowym. W niniejszym wpisie skupimy się na upoważnieniach notarialnych dotyczących sytuacji konkretnych, z którymi możemy spotkać się na co dzień w życiu prywatnym. Temat jest tym istotniejszy, że wakacje mamy w pełni i niektóre z poniższych informacji mogą okazać się Państwu przydatne w planowaniu urlopowego wypoczynku.

Służebności i ich rodzaje

Służebności są uregulowanym przez kodeks cywilny, ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość. Celem służebności jest zwiększenie użyteczności innej nieruchomości lub zaspokojenie potrzeb innej osoby fizycznej.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości  jest możliwy w określonych warunkach. Zasady podziału reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Kiedy zatem można go dokonać i jak wygląda całe postępowanie?

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Opinia biegłego

Opinia biegłego jest szczególnym środkiem dowodowym w postępowaniu cywilnym. Jej cechą charakterystyczną jest wysoki stopień obiektywizmu ze względu na to, że jest sporządzana przez bezstronną osobę w sporze pomiędzy stronami. Co powinniśmy wiedzieć na temat treści i formy?

Pełnomocnictwo w świetle kodeksu cywilnego

Pełnomocnictwo umożliwia osobie, która je posiada, zastępować nas przy określonej czynności. Najczęściej dotyczy ono spraw urzędowych, występowania w naszym imieniu przed sądem, czy zawierania umów. W jaki sposób następuje ustanowienie pełnomocnika, kto i w jakich okolicznościach może nim zostać? Co jeszcze warto wiedzieć o pełnomocnictwie dowiecie się w dalszej części artykułu.

Spadkobierca ustawowy i testamentowy

Spadkobierca zgodnie z definicją jest to podmiot, na którego przechodzi ogól praw i obowiązków po osobie zmarłej. W prawie wyróżnić możemy spadkobiercę ustawowego i testamentowego. Na czym polega różnica między nimi i kto może zostać spadkobiercą, a kto takiej możliwości nie ma? Ta wiedza przyda się każdemu!

Dział spadku

Dział spadku jest pojęciem prawnym oznaczającym określenie wartości wchodzącego w skład spadku, a także jego podziale pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami. O spadku słyszeli wszyscy, czym jest jednak dział spadku i w jaki sposób następuje? Krótko mówiąc: jak podzielić spadek między spadkobierców? Czy musi być pełny, czy częściowy, przeprowadzony w sądzie, a może u notariusza?

Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności

Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności sprawiają, że nie ma znaczenia, kto jest właścicielem wierzytelności, a wierzyciel dochodzi ich z samego przedmiotu zabezpieczenia. Jakie zabezpieczenia rzeczowe wyróżniamy i czym się charakteryzują? Co powinniśmy wiedzieć na temat hipoteki i pod jakimi postaciami ona występuje?