Umowa darowizny a umowa dożywocia

utworzone przez | 25 stycznia 2024 | Czynności notarialne

Umowa darowizny i umowa dożywocia pozwalają na przeniesienie własności nieruchomości. Nie są one jednak tożsame. Różnią się przede wszystkim w kwestiach związanych z odpłatnością, a także obowiązkiem podatkowym. Darowizny dokonuje się tytułem darmym, z kolei dożywocie stanowi przekazanie nieruchomości w zamian za opiekę. Więcej w dalszej części artykułu.

Umowa darowizny

Zgodnie z art. 888 § 1 kodeksu cywilnego umowa darowizny jest zobowiązaniem darczyńcy do przekazania obdarowanemu świadczenia kosztem swego majątku. Należy przy tym zaznaczyć, że jest to świadczenie nieodpłatne. Oświadczenie darowizny powinno zostać zawarte w formie aktu notarialnego, jak również zaakceptowane przez osobę obdarowaną. Przy czym obdarowany jest zobowiązany do zgłoszenia owej darowizny do właściwego urzędu skarbowego. Ma na to czas 6 miesięcy od momentu otrzymania darowizny.

Warto podkreślić, że darczyńca ma możliwość określenia konkretnych warunków, które obdarowany musi spełnić, aby doszło do przekazania nieruchomości. Jest to tzw. polecenie darczyńcy, które określa kodeks cywilny. Art. 893 kc. stanowi, że darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie).

Zaznaczmy, że istnieje możliwość odwołania darowizny w przypadku, gdy obdarowany dopuści się rażącej niewdzięczności wobec darczyńcy. Można tu wymienić sytuacje, kiedy obdarowany dopuszcza się przestępstwa skierowanego przeciwko darczyńcy (np. zniewaga, kradzież, brak kontaktu, pobicie, uszczerbek na zdrowiu), lub też w sposób ciężki zaniedbuje wobec niego obowiązki rodzinne.

Umowa dożywocia

Zgodnie z art. 908 § 1 kodeksu cywilnego umowa dożywocia polega na przeniesieniu własności nieruchomości, przy czym przez nieruchomość należy rozumieć zarówno nieruchomość gruntową, jak i nieruchomość budynkową oraz nieruchomość lokalową, jeżeli stanowią one odrębny od gruntu przedmiot własności na nabywcę, który w zamian zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie.

Na czym polega utrzymanie? Osoba, na którą własność nieruchomości została przeniesiona, powinna przyjąć zbywcę jako domownika oraz zapewnić mu: wyżywienie, ubranie, światło i opał, a także odpowiednią pomoc, jak również pielęgnację w przypadku choroby. W przypadku śmierci zbywcy obowiązkiem nabywcy jest sprawienie mu pogrzebu.

Warto zaznaczyć, że zakres umowy dożywocia może przyjąć szerszy lub węższy kształt w zależności od warunków, na jakie została zawarta.

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Opinia biegłego

Opinia biegłego jest szczególnym środkiem dowodowym w postępowaniu cywilnym. Jej cechą charakterystyczną jest wysoki stopień obiektywizmu ze względu na to, że jest sporządzana przez bezstronną osobę w sporze pomiędzy stronami. Co powinniśmy wiedzieć na temat treści i formy?

Pełnomocnictwo w świetle kodeksu cywilnego

Pełnomocnictwo umożliwia osobie, która je posiada, zastępować nas przy określonej czynności. Najczęściej dotyczy ono spraw urzędowych, występowania w naszym imieniu przed sądem, czy zawierania umów. W jaki sposób następuje ustanowienie pełnomocnika, kto i w jakich okolicznościach może nim zostać? Co jeszcze warto wiedzieć o pełnomocnictwie dowiecie się w dalszej części artykułu.

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy o nim mowa?

Zasiedzenie nieruchomości jest terminem, o którym mowa w Kodeksie Cywilnym, odnoszącym się do nabycia własności przez posiadacza nieruchomości, niebędącego jej właścicielem. O zasiedzeniu samoistnym mowa, jeśli posiada ją nieprzerwanie przez 20 lat. Z kolei, jeśli mowa o posiadaniu w złej wierze, okres zasiedzenia wynosi wówczas 30 lat.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest umową, za pomocą której strona lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej. Jaką funkcję pełni umowa przedwstępna i w jakiej formie może zostać zawarta? Co każdy z nas powinien wiedzieć na temat umowy przedwstępnej?

Spadkobierca ustawowy i testamentowy

Spadkobierca zgodnie z definicją jest to podmiot, na którego przechodzi ogól praw i obowiązków po osobie zmarłej. W prawie wyróżnić możemy spadkobiercę ustawowego i testamentowego. Na czym polega różnica między nimi i kto może zostać spadkobiercą, a kto takiej możliwości nie ma? Ta wiedza przyda się każdemu!

Dział spadku

Dział spadku jest pojęciem prawnym oznaczającym określenie wartości wchodzącego w skład spadku, a także jego podziale pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami. O spadku słyszeli wszyscy, czym jest jednak dział spadku i w jaki sposób następuje? Krótko mówiąc: jak podzielić spadek między spadkobierców? Czy musi być pełny, czy częściowy, przeprowadzony w sądzie, a może u notariusza?

Intercyza

Intercyza jest umową stanowiącą o rozdzielności majątkowej małżonków. W związku z tym każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty. Kiedy należy ją spisać i na czym dokładnie polega intercyza?

Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności

Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności sprawiają, że nie ma znaczenia, kto jest właścicielem wierzytelności, a wierzyciel dochodzi ich z samego przedmiotu zabezpieczenia. Jakie zabezpieczenia rzeczowe wyróżniamy i czym się charakteryzują? Co powinniśmy wiedzieć na temat hipoteki i pod jakimi postaciami ona występuje?

Nieważność testamentu

Nieważność testamentu może wystąpić w kilku przypadkach, które szerzej opiszemy w tym artykule. Przede wszystkim może się to wiązać z różnymi rodzajami wad testamentu, a wykazanie jego nieważności skutkuje jego podważeniem. Co w takim razie warto wiedzieć w tym zakresie?