Sprzedaż nieruchomości – dokumenty niezbędne dla notariusza

utworzone przez | 17 listopada 2023 | Czynności notarialne

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z wieloma formalnościami, których należy dopełnić. Mamy do czynienia z koniecznością zgromadzenia dokumentacji przewidzianej przez przepisy prawa. W poniższym artykule odpowiemy na pytania dotyczące tego, co jest niezbędne do sprzedaży nieruchomości gruntowej, jakie dokumenty należy przedstawić notariuszowi przy sprzedaży mieszkania spółdzielczo-własnościowego, a jakie przy sprzedaży mieszkania własnościowego.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej – niezbędne dokumenty

W przypadku nieruchomości gruntowej niezabudowanej, a więc działki, należy zgromadzić dla notariusza następującą dokumentację:

 • dokument poświadczający nabycie działki,
 • numer Księgi Wieczystej,
 • dokumenty geodezyjne,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu a także o strefie rewitalizacji wydane przez urząd miasta lub gminy,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami od nieruchomości.

Należy zaznaczyć, że podstawą nabycia działki może być zarówno umowy sprzedaży lub darowizny, jak i prawomocne postanowienie sądu o zasiedzeniu, stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.

Sprzedaż mieszkania spółdzielczo-własnościowego – niezbędne dokumenty

W tym przypadku warto zacząć od podziału na dokumenty stałe oraz dodatkowe. Podstawowa dokumentacja obejmuje:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu wraz z informacją o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,
 • podstawę nabycia,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany lub o liczbie osób zamieszkujących lokal.

Podstawą nabycia może być: umowa sprzedaży, umowa darowizny, jak i inne prawne podstawy nabycia.

Dokumenty dodatkowe to:

 • numer księgi wieczystej,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu (jeśli zostało nadane).

Sprzedaż mieszkania własnościowego – niezbędne dokumenty

 • podstawa nabycia mieszkania, np. umowa sprzedaży lub darowizny,
 • wypis z ewidencji gruntów,
 • wypis z rejestru lokali,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany lub o liczbie osób zamieszkujących lokal.
 • zaświadczenie o braku zadłużenia i zaległości z tytułu czynszu oraz opłat eksploatacyjnych.

Notariusz będzie wymagał również okazania zaświadczenia dokumentującego, czy lokal znajduje się w strefie rewitalizacji – dotyczy to jednak tylko sprzedaży nieruchomości w gminach, w których zostały utworzone strefy rewitalizacji i obszary zdegradowane.

 

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Opinia biegłego

Opinia biegłego jest szczególnym środkiem dowodowym w postępowaniu cywilnym. Jej cechą charakterystyczną jest wysoki stopień obiektywizmu ze względu na to, że jest sporządzana przez bezstronną osobę w sporze pomiędzy stronami. Co powinniśmy wiedzieć na temat treści i formy?

Pełnomocnictwo w świetle kodeksu cywilnego

Pełnomocnictwo umożliwia osobie, która je posiada, zastępować nas przy określonej czynności. Najczęściej dotyczy ono spraw urzędowych, występowania w naszym imieniu przed sądem, czy zawierania umów. W jaki sposób następuje ustanowienie pełnomocnika, kto i w jakich okolicznościach może nim zostać? Co jeszcze warto wiedzieć o pełnomocnictwie dowiecie się w dalszej części artykułu.

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy o nim mowa?

Zasiedzenie nieruchomości jest terminem, o którym mowa w Kodeksie Cywilnym, odnoszącym się do nabycia własności przez posiadacza nieruchomości, niebędącego jej właścicielem. O zasiedzeniu samoistnym mowa, jeśli posiada ją nieprzerwanie przez 20 lat. Z kolei, jeśli mowa o posiadaniu w złej wierze, okres zasiedzenia wynosi wówczas 30 lat.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest umową, za pomocą której strona lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej. Jaką funkcję pełni umowa przedwstępna i w jakiej formie może zostać zawarta? Co każdy z nas powinien wiedzieć na temat umowy przedwstępnej?

Spadkobierca ustawowy i testamentowy

Spadkobierca zgodnie z definicją jest to podmiot, na którego przechodzi ogól praw i obowiązków po osobie zmarłej. W prawie wyróżnić możemy spadkobiercę ustawowego i testamentowego. Na czym polega różnica między nimi i kto może zostać spadkobiercą, a kto takiej możliwości nie ma? Ta wiedza przyda się każdemu!

Dział spadku

Dział spadku jest pojęciem prawnym oznaczającym określenie wartości wchodzącego w skład spadku, a także jego podziale pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami. O spadku słyszeli wszyscy, czym jest jednak dział spadku i w jaki sposób następuje? Krótko mówiąc: jak podzielić spadek między spadkobierców? Czy musi być pełny, czy częściowy, przeprowadzony w sądzie, a może u notariusza?

Intercyza

Intercyza jest umową stanowiącą o rozdzielności majątkowej małżonków. W związku z tym każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty. Kiedy należy ją spisać i na czym dokładnie polega intercyza?

Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności

Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności sprawiają, że nie ma znaczenia, kto jest właścicielem wierzytelności, a wierzyciel dochodzi ich z samego przedmiotu zabezpieczenia. Jakie zabezpieczenia rzeczowe wyróżniamy i czym się charakteryzują? Co powinniśmy wiedzieć na temat hipoteki i pod jakimi postaciami ona występuje?

Nieważność testamentu

Nieważność testamentu może wystąpić w kilku przypadkach, które szerzej opiszemy w tym artykule. Przede wszystkim może się to wiązać z różnymi rodzajami wad testamentu, a wykazanie jego nieważności skutkuje jego podważeniem. Co w takim razie warto wiedzieć w tym zakresie?