Jakie umowy możemy spisać u notariusza?

utworzone przez | 25 stycznia 2024 | Czynności notarialne

Często potrzebujemy profesjonalnej pomocy notarialnej, jednak nie wiemy jakie umowy możemy spisać u notariusza… Prawda jest taka, że każda umowa może zostać spisana notarialnie, jednak nie każda tego wymaga. Przepisy prawa wyraźnie wskazują na katalog umów, które wymagają bezwzględnego zawarcia ich w kancelarii notarialnej. O jakich umowach mowa i na czym konkretnie to polega?

Jakie umowy możemy spisać u notariusza? – przykłady umów

Przepisy prawa wyraźnie wskazują na umowy, które muszą być zawarte w formie notarialnej. Należy tu wymienić:

  • intercyzę małżeńską,
  • dział spadku (w przypadku nieruchomości),
  • sprzedaż konkretnej nieruchomości, np. mieszkania,
  • darowiznę nieruchomości,
  • ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  • oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie.

Ponadto zgodnie z przepisami kodeksu handlowego, w formie aktu notarialnego muszą być zawierane również umowy spółek:

  • komandytowej,
  • akcyjnej,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wymienione powyżej umowy nabierają mocy prawnej, dzięki sporządzeniu ich przez notariusza. W przeciwnym razie zostałyby one uznane za nieważne. Oznacza to, że umowy sporządzone w inny sposób (ustne lub zawarte na piśmie) przez strony nie są wiążące.

Warto zaznaczyć, że strony umów niejednokrotnie decydują się na sporządzenie je przez notariusza, co daje im gwarancje uniknięcia niepotrzebnych błędów. Notariusz sporządza właściwie umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także niezbędnymi postanowieniami. Dzięki temu strony mają pewność, że umowa została spisana bez wad.

Kancelaria Notarialna Cejrowska Tczew 

W kancelarii Cejrowska możecie Państwo sporządzić wszelkiego rodzaju akty notarialne obejmujące między innymi: umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, umowy deweloperskie, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali. Mamy również duże doświadczenie w obsłudze inwestycji deweloperskich.

Można się do nas zwrócić w sprawach związanych z testamentami, sporządzaniem poświadczeń dziedziczenia czy sporządzaniem poświadczeń własnoręczności podpisu.

Więcej informacji na temat obsługiwanych czynności notarialnych znajdą Państwo na stronie.

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Opinia biegłego

Opinia biegłego jest szczególnym środkiem dowodowym w postępowaniu cywilnym. Jej cechą charakterystyczną jest wysoki stopień obiektywizmu ze względu na to, że jest sporządzana przez bezstronną osobę w sporze pomiędzy stronami. Co powinniśmy wiedzieć na temat treści i formy?

Pełnomocnictwo w świetle kodeksu cywilnego

Pełnomocnictwo umożliwia osobie, która je posiada, zastępować nas przy określonej czynności. Najczęściej dotyczy ono spraw urzędowych, występowania w naszym imieniu przed sądem, czy zawierania umów. W jaki sposób następuje ustanowienie pełnomocnika, kto i w jakich okolicznościach może nim zostać? Co jeszcze warto wiedzieć o pełnomocnictwie dowiecie się w dalszej części artykułu.

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy o nim mowa?

Zasiedzenie nieruchomości jest terminem, o którym mowa w Kodeksie Cywilnym, odnoszącym się do nabycia własności przez posiadacza nieruchomości, niebędącego jej właścicielem. O zasiedzeniu samoistnym mowa, jeśli posiada ją nieprzerwanie przez 20 lat. Z kolei, jeśli mowa o posiadaniu w złej wierze, okres zasiedzenia wynosi wówczas 30 lat.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest umową, za pomocą której strona lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej. Jaką funkcję pełni umowa przedwstępna i w jakiej formie może zostać zawarta? Co każdy z nas powinien wiedzieć na temat umowy przedwstępnej?

Spadkobierca ustawowy i testamentowy

Spadkobierca zgodnie z definicją jest to podmiot, na którego przechodzi ogól praw i obowiązków po osobie zmarłej. W prawie wyróżnić możemy spadkobiercę ustawowego i testamentowego. Na czym polega różnica między nimi i kto może zostać spadkobiercą, a kto takiej możliwości nie ma? Ta wiedza przyda się każdemu!

Dział spadku

Dział spadku jest pojęciem prawnym oznaczającym określenie wartości wchodzącego w skład spadku, a także jego podziale pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami. O spadku słyszeli wszyscy, czym jest jednak dział spadku i w jaki sposób następuje? Krótko mówiąc: jak podzielić spadek między spadkobierców? Czy musi być pełny, czy częściowy, przeprowadzony w sądzie, a może u notariusza?

Intercyza

Intercyza jest umową stanowiącą o rozdzielności majątkowej małżonków. W związku z tym każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty. Kiedy należy ją spisać i na czym dokładnie polega intercyza?

Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności

Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności sprawiają, że nie ma znaczenia, kto jest właścicielem wierzytelności, a wierzyciel dochodzi ich z samego przedmiotu zabezpieczenia. Jakie zabezpieczenia rzeczowe wyróżniamy i czym się charakteryzują? Co powinniśmy wiedzieć na temat hipoteki i pod jakimi postaciami ona występuje?

Nieważność testamentu

Nieważność testamentu może wystąpić w kilku przypadkach, które szerzej opiszemy w tym artykule. Przede wszystkim może się to wiązać z różnymi rodzajami wad testamentu, a wykazanie jego nieważności skutkuje jego podważeniem. Co w takim razie warto wiedzieć w tym zakresie?