Księga wieczysta – co zawiera?

utworzone przez | 8 maja 2024 | Czynności notarialne

Jak czytać księgę wieczystą?

Warto wiedzieć, jakie informacje znajdują się w poszczególnych działach księgi wieczystej. Tylko wtedy możliwe jest szybkie odszukanie interesujących danych. Najczęściej korzysta się z działu trzeciego. Są tam wpisane informacje dotyczące między innymi służebności, roszczeń z umów przedwstępnych, czy te o wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Wpisem  do ksiąg wieczystych jest również wzmianka o wniosku. Informuje ona o tym, że do działu księgi wieczystej wpłynął wniosek dotyczący danej sprawy, ale nie został jeszcze rozpatrzony. Sprawdzając księgę wieczystą, warto zwracać uwagę na takie wpisy. Są one znakiem, że treść zapisów może być już nieaktualna i w najbliższych tygodniach ulegnie zmianie.

Jakie informacje można znaleźć w księdze wieczystej?

Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości zawiera szczegółowe informacje na temat jej samej, a także właściciela i operacji podjętych na przestrzeni czasu. Najważniejsze dane zawarte w tym dokumencie to imię i nazwisko właścicieli, informacje o ograniczonych prawach rzeczowych oraz parametry nieruchomości.

Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości pozwala m.in. na sprawdzenie, czy dana osoba rzeczywiście jest właścicielem nieruchomości i może ją sprzedać. W tym miejscu znajdują się również informacje na temat ewentualnej hipoteki. Z dokumentem warto zapoznać się zawsze przed zakupem nieruchomości – niezależnie od jej rodzaju. W ten sposób można uniknąć poważnych konsekwencji prawnych i finansowych w przyszłości. Notariusz w Tczewie dokonuje wpisów do księgi wieczystej.

Elektroniczna księga wieczysta

Obecnie nie ma konieczności każdorazowego odwiedzania sądu , by sprawdzić zapisy w księdze wieczystej. Taki dokumenty jest bowiem dostępny w wersji elektronicznej. Sprawdzenie księgi wieczystej online jest możliwe z wykorzystaniem strony Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl. Należy znać numer księgi wieczystej i wpisać go w odpowiednim polu.

Elektroniczna księga wieczysta pozwala na szybkie zweryfikowanie ważnych informacji. Wygląda ona tak samo jak papierowy dokument. Przeszukiwanie danych jest jednak łatwiejsze – istnieje możliwość skorzystania z elektronicznych narzędzi.

Działy księgi wieczystej

Księga wieczysta dzieli się na cztery działy, w których znajdują się następujące dane:

Dział I składa się z dwóch części: I-O oraz I-Sp. 

Dział I-O – Oznaczenie nieruchomości – tutaj zajdziemy informacje geodezyjne i adresowe, które pozwalają nam zidentyfikować nieruchomość, jej adres i powierzchnię, w przypadku nieruchomości gruntowej numer działki i sposób korzystania, zaś w przypadku lokalu – jego rodzaj, ilość pomieszczeń, etc.,

Dział I-Sp. – Spis praw związanych z własnością – zawiera informacje o prawach jakie przysługują właścicielowi nieruchomości, czyli między innymi o tym, czy posiada on prawo przejazdu i przechodu przez inną nieruchomość, jeżeli działka ma ustanowione wieczyste użytkowanie – do kiedy ono obowiązuje oraz w jakim celu działka może być wykorzystywana;

Dział II  – Własność – powiadamia o tym, kto jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, w przypadku współwłasności  informuje o wielkości udziałów przysługujących każdemu z właścicieli;

Dział III – Prawa i roszczenia – mówi o obciążeniach nieruchomości na rzecz innych podmiotów i nieruchomości (z wyłączeniem hipotek), znajdują się tu między innymi informacje o służebnościach gruntowych, osobistych i przesyłu a także wzmianki o toczącym się postępowaniu komorniczym, itp.;

Dział IV – Hipoteka –  zawiera informacje o obciążeniu nieruchomości hipoteką, kwotą obciążenia, tytułem i na czyją rzecz hipoteka została ustanowiona.

Gdzie znaleźć księgę wieczystą danej nieruchomości?

Prowadzeniem ksiąg wieczystych zajmuje się sąd rejonowy właściwy dla lokalizacji, w której znajduje się nieruchomość. W Polsce istnieje prawo, które reguluje wszystkie kwestie związane z tymi dokumentami. To przede wszystkim ustawa z 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, a także Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 lutego 2016 roku w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Jeśli chcesz sprawdzić księgę wieczystą, poszukaj odpowiedniego działu sądu rejonowego, odpowiedniego dla lokalizacji nieruchomości. Taki dokument bez problemu można odszukać również w elektronicznej bazie danych Ministerstwa Sprawiedliwości

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, na mocy której jedna strona w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Umowę dożywocia regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 908-916. Musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Umowa renty

Umowa renty opiera się na zobowiązaniu jednej ze stron, względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.

Darowizna nieruchomości

Darowizna nieruchomości polega na obdarowaniu kogoś majątkiem, co bezpośrednio wiąże się z  przeniesieniem prawa własności nieruchomości i wymaga zawarcia stosownego aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza. W sytuacji, gdy dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta – konieczne jest złożenie wniosku o dokonanie wpisu. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na temat darowizny nieruchomości?

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska to umowa zawartą między nabywcą a deweloperem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę albo zabudowania nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności lub użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym i przeniesienia na nabywcę własności tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na poczet nabycia tego prawa.

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie może odbyć się polubownie bądź na drodze sądowej. Jeśli strony nie postanowią inaczej, to z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zabezpieczenia osobiste wierzytelności

Zabezpieczenia osobiste, to jeden z dwóch sposobów zabezpieczeń wierzytelności. Mowa o nich, gdy wierzyciel może dochodzić długu od dłużnika głównego lub z majątku osoby, która takie zabezpieczenia ustanowiła na rzecz wierzyciela. O jakich konkretnie zabezpieczeniach mowa?

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Komu przysługuje i jaka jest jego wysokość? A także kto zgodnie z przepisami nie może go otrzymać, dowiecie się w dalszej części artykułu.

PEŁNOMOCNICTWO NOTARIALNE – PRAKTYCZNE INFORMACJE

Poprzedni artykuł traktował pełnomocnictwa notarialne: czy to w formie potwierdzenia własnoręczności podpisu na dokumencie, czy też w formie aktu notarialnego jako użyteczne na gruncie zawodowym. W niniejszym wpisie skupimy się na upoważnieniach notarialnych dotyczących sytuacji konkretnych, z którymi możemy spotkać się na co dzień w życiu prywatnym. Temat jest tym istotniejszy, że wakacje mamy w pełni i niektóre z poniższych informacji mogą okazać się Państwu przydatne w planowaniu urlopowego wypoczynku.

Służebności i ich rodzaje

Służebności są uregulowanym przez kodeks cywilny, ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość. Celem służebności jest zwiększenie użyteczności innej nieruchomości lub zaspokojenie potrzeb innej osoby fizycznej.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości  jest możliwy w określonych warunkach. Zasady podziału reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Kiedy zatem można go dokonać i jak wygląda całe postępowanie?

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.