Zabezpieczenia osobiste wierzytelności

utworzone przez | 11 sierpnia 2023 | Czynności notarialne

Zabezpieczenia osobiste, to jeden z dwóch sposobów zabezpieczeń wierzytelności. Mowa o nich, gdy wierzyciel może dochodzić długu od dłużnika głównego lub z majątku osoby, która takie zabezpieczenia ustanowiła na rzecz wierzyciela. O jakich konkretnie zabezpieczeniach mowa?

Zabezpieczenia osobiste – rodzaje i definicje.

Jednym z rodzajów zabezpieczenia osobistego jest poręczenie. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego poręczyciel zobowiązuje się wykonać zobowiązanie względem wierzyciela na wypadek, jeśli dłużnik go nie wykona. Może również wyznaczyć z góry wyznaczoną wysokość. W przypadku braku zastrzeżeń, poręczyciela traktuje się jak współdłużnika solidarnego.

Kolejnym zabezpieczeniem jest weksel i weksel in blanco. Daje on gwarancję terminowej spłaty zobowiązania przez jego wystawcę lub wskazaną przez niego osobę. Wekesel in blanco różni się tym, że zawiera przynajmniej jedno puste pole, które wierzyciel w przyszłości może uzupełnić.

Gwarancja bankowa/ gwarancja ubezpieczeniowa jest także rodzajem zabezpieczenia osobistego, w której rolę gwaranta przejmuje bank / zakład ubezpieczeń. W umowie gwarancji bank/ zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty beneficjentowi zapłaty wskazanej sumy gwarancyjnej.

W przypadku zabezpieczeń osobistych wierzytelności, może być także mowa o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika w formie aktu notarialnego, a także cesji wierzytelności. Zgodnie z przepisami cesja wierzytelności polega na przeniesieniu uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi na nowego nabywcę. Przedmiotem takiej cesji może być w zasadzie każda wierzytelności, o ile przepisy ustawy i właściwość zobowiązania nie stanowi inaczej.

Zabezpieczenia osobiste wierzytelności to także przystąpienie do długu. Na czym polega? Otóż do istniejącego już stosunku pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem przystępuje osoba trzecia, która zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za dług w takim samym zakresie jak główny dłużnik. W związku z powyższym wierzyciel ma prawo egzekwować wierzytelność nie tylko od głównego dłużnika, ale również od osoby trzeciej (współodpowiedzialnej). Należy jednak zaznaczyć, że osoba trzecia staje się dłużnikiem dopiero od chwili przystąpienia do długu, o czym trzeba pamiętać.

 

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska to umowa zawartą między nabywcą a deweloperem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę albo zabudowania nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności lub użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym i przeniesienia na nabywcę własności tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na poczet nabycia tego prawa.

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie może odbyć się polubownie bądź na drodze sądowej. Jeśli strony nie postanowią inaczej, to z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Komu przysługuje i jaka jest jego wysokość? A także kto zgodnie z przepisami nie może go otrzymać, dowiecie się w dalszej części artykułu.

Służebności i ich rodzaje

Służebności są uregulowanym przez kodeks cywilny, ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość. Celem służebności jest zwiększenie użyteczności innej nieruchomości lub zaspokojenie potrzeb innej osoby fizycznej.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości  jest możliwy w określonych warunkach. Zasady podziału reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Kiedy zatem można go dokonać i jak wygląda całe postępowanie?

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Opinia biegłego

Opinia biegłego jest szczególnym środkiem dowodowym w postępowaniu cywilnym. Jej cechą charakterystyczną jest wysoki stopień obiektywizmu ze względu na to, że jest sporządzana przez bezstronną osobę w sporze pomiędzy stronami. Co powinniśmy wiedzieć na temat treści i formy?

Pełnomocnictwo w świetle kodeksu cywilnego

Pełnomocnictwo umożliwia osobie, która je posiada, zastępować nas przy określonej czynności. Najczęściej dotyczy ono spraw urzędowych, występowania w naszym imieniu przed sądem, czy zawierania umów. W jaki sposób następuje ustanowienie pełnomocnika, kto i w jakich okolicznościach może nim zostać? Co jeszcze warto wiedzieć o pełnomocnictwie dowiecie się w dalszej części artykułu.

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy o nim mowa?

Zasiedzenie nieruchomości jest terminem, o którym mowa w Kodeksie Cywilnym, odnoszącym się do nabycia własności przez posiadacza nieruchomości, niebędącego jej właścicielem. O zasiedzeniu samoistnym mowa, jeśli posiada ją nieprzerwanie przez 20 lat. Z kolei, jeśli mowa o posiadaniu w złej wierze, okres zasiedzenia wynosi wówczas 30 lat.