Depozyt notarialny – czym jest I czy warto z niego skorzystać?

utworzone przez | 15 maja 2024 | Czynności notarialne

Depozyt notarialny stanowi formę zabezpieczenia i jest najczęściej używany w przypadku transakcji sprzedaży nieruchomości. Może być to jednak również usługa świadczona w ramach czynności notarialnych, która polega na przyjęciu na przechowanie, a następnie wydanie wskazanej osobie pieniędzy lub innych rzeczy, o których przeczytają Państwo w dalszej części artykułu.

Depozyt notarialny –  co można zostawić na przechowanie u notariusza?

 W ramach czynności notarialnych, notariusz może przyjąć na przechowanie zarówno prywatne dokumenty, papiery wartościowe, pieniądze w walucie polskiej lub obcej, jak również nośniki cyfrowe takie jak: CD, DVD czy Blue RAY. Każde takie przyjęcie opatrzone jest stosownym protokołem, który musi być sporządzony przez notariusza. Warto podkreślić, że  w  przypadku przyjęcia na przechowanie pieniędzy, wiąże się to z zaksięgowaniem ich na rachunku notariusza, w chwili sporządzenia owego protokołu. Co istotne – zarówno dokumenty, jak i pieniądze mogą zostać wydane tylko osobie wymienionej w protokole lub jej prawnemu przedstawicielowi. Ponadto termin odbioru dokumentów lub środków pieniężnych określony jest także w protokole.

Depozyt notarialny – dokumenty i niezbędne informacje

Wymaganym w przypadku depozytu notarialnego dokumentem w stosunku do osób fizycznych jest dokument tożsamości. Niezbędne jest wskazanie osoby, która dany depozyt ma odebrać, podanie jej danych osobowych, a także ustalenie warunków, które są niezbędne do odbioru depozytu. W przypadku, kiedy depozyt notarialny dotyczy papierów wartościowych lub środków pieniężnych – należy dokonać wyceny tych papierów lub kwoty pieniędzy składanych do depozytu. Należy także dołączyć dokument będący przedmiotem depozytu.

Protokół z przyjęcia depozytu

W trakcie czynności przyjęcia do depozytu notariusz sporządza protokół. Znajdują się w nim wszystkie najważniejsze informacje o przedmiocie, a także stronach uczestniczących w całej operacji. W protokole muszą zostać umieszczone takie dane, jak:

  • data przyjęcia,
  • data planowanego wydania przedmiotu do depozytu,
  • dane osobowe strony składającej depozyt,
  • dane osoby odbierającej depozyt,
  • ewentualne informacje na temat wypłaty środków w konkretnych okolicznościach.

Aby możliwe było sporządzenie protokołu, cała wymagana kwota musi zostać zaksięgowana na rachunku depozytowym.

Depozyt notarialny – z jakimi kosztami się on wiąże?

Jeśli mowa o kosztach przyjęcia do depozytu pieniędzy to bierze się w tym przypadku pod uwagę ustaloną indywidualnie taksę notarialną oraz fakt, iż taksa notarialna za wypisy aktu notarialnego wynosi 7, 38zł brutto za każdą rozpoczętą stronę.

W przypadku przyjęcia dokumentów do depozytu – taksa notarialna za sporządzenie protokołu depozytu wynosi 61,50 zł brutt, z kolei przechowanie dokumentów – od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc notariusz pobiera 24,60zł brutto.

Kto wnosi opłatę za depozyt notarialny?

Opłata za depozyt notarialny jest zawsze wyliczana indywidualnie. To, kto ją uiści, zależy od ustaleń pomiędzy stronami. Na ogół koszt dzieli się na pół – to najuczciwsze rozwiązanie. Wiele osób decyduje się jednak na przerzucenie opłaty na nabywcę.

Kiedy stosuje się instytucję depozytu notarialnego?

Depozyt notarialny jest wykorzystywany przede wszystkim w sytuacji, gdy istnieje ryzyko niedopełnienia warunków transakcji. Na taki krok decydują się zwłaszcza osoby kupujące nieruchomość. Dzięki depozytowi można mieć pewność, że transakcja zostanie zrealizowana poprawnie, a po wpłaceniu środków nabywca otrzyma dostęp do zakupionego mieszkania, domu lub działki. Depozyt notarialny:

  • gwarantuje, że druga strona transakcji również wypełni wszystkie postanowienia umowne,
  • pozwala na zabezpieczenie się przed stratą dużej sumy pieniędzy i postępowaniem sądowym, które ma na celu jej odzyskanie,
  • eliminuje ryzyko zapłaty fałszywymi banknotami – transakcja z wykorzystaniem depozytu notarialnego odbywa się całkowicie bezgotówkowo,
  • zabezpiecza nie tylko nabywcę, lecz także sprzedającego – przed transakcją z osobą, której nie stać na zakup nieruchomości.

Dla każdej transakcji tworzone jest osobne konto bankowe, na które trafiają środki wchodzące w skład depozytu. Służy ono jedynie do ich deponowania – notariusz nie rozporządza tymi pieniędzmi.

Umowę o depozyt można podpisać nawet wtedy, gdy przedmiotem transakcji jest nieruchomość obciążona kredytem. Wówczas notariusz przelewa część kwoty należnej sprzedającemu do banku, który udzielił pożyczki. Kupujący ma więc pewność, że dług został spłacony i dojdzie do wykreślenia.

Z depozytu można skorzystać też w przypadku działu spadku oraz zniesienia współwłasności.

Czy depozyt jest bezpieczny?

Instytucja depozytu pozwala zabezpieczyć interesy obu stron. Najczęściej korzysta się z tej formy w przypadku drogich dóbr, takich jak papiery wartościowe czy nieruchomości. Depozyt przekazany notariuszowi na mocy sporządzonych dokumentów jest w pełni bezpieczny – do jego wydania dojdzie dopiero po spełnieniu określonych warunków lub upłynięciu konkretnego czasu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie dojdzie do transakcji, depozyt jest zwracany właścicielowi. Wówczas nie musi on martwić się sporami z drugą stroną. Co więcej, środki zdeponowane u notariusza są chronione również przed zajęciem komorniczym – w 100% swojej wartości. Kancelaria notarialna w Tczewie oferuje możliwość depozytu notarialnego.

 

Księga wieczysta – co zawiera?

Księga wieczysta dzieli się na cztery działy. Warto wiedzieć jakie informacje znajdują się w poszczególnych działach księgi wieczystej. Tylko wtedy możliwe jest szybkie odszukanie interesujących danych. Najczęściej korzysta się z działu trzeciego. Są tam wpisane informacje dotyczące między innymi służebności, roszczeń z umów przedwstępnych czy te o wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Umowa alimentacyjna w formie aktu notarialnego

Dozwolone w prawie polskim zawarcie umowy o alimenty w formie aktu notarialnego, bywa w wielu przypadkach znacznie bardziej korzystne niż kierowanie sprawy do sądu. Decydując się na tę formę polubownego rozwiązania kwestii finansowych – obie strony umowy mogą samodzielnie i w miarę szybko ustalić: wysokość alimentów, termin oraz formę ich płatności.

Dział spadku

Dział spadku jest pojęciem prawnym oznaczającym określenie wartości wchodzącego w skład spadku, a także jego podziale pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami. O spadku słyszeli wszyscy, czym jest jednak dział spadku i w jaki sposób następuje? Krótko mówiąc: jak podzielić spadek między spadkobierców? Czy musi być pełny, czy częściowy, przeprowadzony w sądzie, a może u notariusza?

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy o nim mowa?

Zasiedzenie nieruchomości jest terminem, o którym mowa w Kodeksie Cywilnym, odnoszącym się do nabycia własności przez posiadacza nieruchomości, niebędącego jej właścicielem. O zasiedzeniu samoistnym mowa, jeśli posiada ją nieprzerwanie przez 20 lat. Z kolei, jeśli mowa o posiadaniu w złej wierze, okres zasiedzenia wynosi wówczas 30 lat.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest umową, za pomocą której strona lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej. Jaką funkcję pełni umowa przedwstępna i w jakiej formie może zostać zawarta? Co każdy z nas powinien wiedzieć na temat umowy przedwstępnej?

Jakie umowy możemy spisać u notariusza?

Często potrzebujemy profesjonalnej pomocy notarialnej, jednak nie wiemy jakie umowy możemy spisać u notariusza… Prawda jest taka, że każda umowa może zostać spisana notarialnie, jednak nie każda tego wymaga. Przepisy prawa wyraźnie wskazują na katalog umów, które wymagają bezwzględnego zawarcia ich w kancelarii notarialnej. O jakich umowach mowa i na czym konkretnie to polega?

Umowa darowizny a umowa dożywocia

Umowa darowizny i umowa dożywocia pozwalają na przeniesienie własności nieruchomości. Nie są one jednak tożsame. Różnią się przede wszystkim w kwestiach związanych z odpłatnością, a także obowiązkiem podatkowym. Darowizny dokonuje się tytułem darmym, z kolei dożywocie stanowi przekazanie nieruchomości w zamian za opiekę. Więcej w dalszej części artykułu.

Umowa darowizny – wymogi formalne

Listopad to miesiąc, w którym w sposób szczególny odczuwamy konsekwencje naszych życiowych wyborów związanych z opuszczeniem domu rodzinnego. Migrujemy, często za pracą, pozostawiając swoich bliskich niejednokrotnie o setki kilometrów od nas. 

Sprzedaż nieruchomości – dokumenty niezbędne dla notariusza

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z wieloma formalnościami, których należy dopełnić. Mamy do czynienia z koniecznością zgromadzenia dokumentacji przewidzianej przez przepisy prawa. W poniższym artykule odpowiemy na pytania dotyczące tego, co jest niezbędne do sprzedaży nieruchomości gruntowej, jakie dokumenty należy przedstawić notariuszowi przy sprzedaży mieszkania spółdzielczo-własnościowego, a jakie przy sprzedaży mieszkania własnościowego.

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, na mocy której jedna strona w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Umowę dożywocia regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 908-916. Musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Umowa renty

Umowa renty opiera się na zobowiązaniu jednej ze stron, względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.