Depozyt notarialny – czym jest I czy warto z niego skorzystać?

utworzone przez | 24 października 2022 | Czynności notarialne

Depozyt notarialny stanowi formę zabezpieczenia i jest najczęściej używany w przypadku transakcji sprzedaży nieruchomości. Może być to jednak również usługa świadczona w ramach czynności notarialnych, która polega na przyjęciu na przechowanie, a następnie wydanie wskazanej osobie pieniędzy lub innych rzeczy, o których przeczytają Państwo w dalszej części artykułu.

Depozyt notarialny –  co można zostawić na przechowanie u notariusza?

 W ramach czynności notarialnych, notariusz może przyjąć na przechowanie zarówno prywatne dokumenty, papiery wartościowe, pieniądze w walucie polskiej lub obcej, jak również nośniki cyfrowe takie jak: CD, DVD czy Blue RAY. Każde takie przyjęcie opatrzone jest stosownym protokołem, który musi być sporządzony przez notariusza. Warto podkreślić, że  w  przypadku przyjęcia na przechowanie pieniędzy, wiąże się to z zaksięgowaniem ich na rachunku notariusza, w chwili sporządzenia owego protokołu. Co istotne – zarówno dokumenty, jak i pieniądze mogą zostać wydane tylko osobie wymienionej w protokole lub jej prawnemu przedstawicielowi. Ponadto termin odbioru dokumentów lub środków pieniężnych określony jest także w protokole.

Depozyt notarialny – dokumenty i niezbędne informacje

Wymaganym w przypadku depozytu notarialnego dokumentem w stosunku do osób fizycznych jest dokument tożsamości. Niezbędne jest wskazanie osoby, która dany depozyt ma odebrać, podanie jej danych osobowych, a także ustalenie warunków, które są niezbędne do odbioru depozytu. W przypadku, kiedy depozyt notarialny dotyczy papierów wartościowych lub środków pieniężnych – należy dokonać wyceny tych papierów lub kwoty pieniędzy składanych do depozytu. Należy także dołączyć dokument będący przedmiotem depozytu.

Depozyt notarialny – z jakimi kosztami się on wiąże?

Jeśli mowa o kosztach przyjęcia do depozytu pieniędzy to bierze się w tym przypadku pod uwagę ustaloną indywidualnie taksę notarialną oraz fakt, iż taksa notarialna za wypisy aktu notarialnego wynosi 7, 38zł brutto za każdą rozpoczętą stronę.

W przypadku przyjęcia dokumentów do depozytu – taksa notarialna za sporządzenie protokołu depozytu wynosi 61,50 zł brutt, z kolei przechowanie dokumentów – od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc notariusz pobiera 24,60zł brutto.

 

Sprzedaż nieruchomości – dokumenty niezbędne dla notariusza

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z wieloma formalnościami, których należy dopełnić. Mamy do czynienia z koniecznością zgromadzenia dokumentacji przewidzianej przez przepisy prawa. W poniższym artykule odpowiemy na pytania dotyczące tego, co jest niezbędne do sprzedaży nieruchomości gruntowej, jakie dokumenty należy przedstawić notariuszowi przy sprzedaży mieszkania spółdzielczo-własnościowego, a jakie przy sprzedaży mieszkania własnościowego.

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, na mocy której jedna strona w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Umowę dożywocia regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 908-916. Musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Umowa renty

Umowa renty opiera się na zobowiązaniu jednej ze stron, względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.

Darowizna nieruchomości

Darowizna nieruchomości polega na obdarowaniu kogoś majątkiem, co bezpośrednio wiąże się z  przeniesieniem prawa własności nieruchomości i wymaga zawarcia stosownego aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza. W sytuacji, gdy dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta – konieczne jest złożenie wniosku o dokonanie wpisu. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na temat darowizny nieruchomości?

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska to umowa zawartą między nabywcą a deweloperem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę albo zabudowania nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności lub użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym i przeniesienia na nabywcę własności tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na poczet nabycia tego prawa.

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie może odbyć się polubownie bądź na drodze sądowej. Jeśli strony nie postanowią inaczej, to z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zabezpieczenia osobiste wierzytelności

Zabezpieczenia osobiste, to jeden z dwóch sposobów zabezpieczeń wierzytelności. Mowa o nich, gdy wierzyciel może dochodzić długu od dłużnika głównego lub z majątku osoby, która takie zabezpieczenia ustanowiła na rzecz wierzyciela. O jakich konkretnie zabezpieczeniach mowa?

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Komu przysługuje i jaka jest jego wysokość? A także kto zgodnie z przepisami nie może go otrzymać, dowiecie się w dalszej części artykułu.

Służebności i ich rodzaje

Służebności są uregulowanym przez kodeks cywilny, ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość. Celem służebności jest zwiększenie użyteczności innej nieruchomości lub zaspokojenie potrzeb innej osoby fizycznej.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości  jest możliwy w określonych warunkach. Zasady podziału reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Kiedy zatem można go dokonać i jak wygląda całe postępowanie?

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.