Czynności notarialne, czyli po co do notariusza?

utworzone przez | 7 października 2022 | Czynności notarialne

Czynności notarialne, jakie wykonuje notariusz w ramach swoich obowiązków, mają naprawdę szeroki zakres. Można się do niego zgłosić przede wszystkim w celu sporządzenia aktu notarialnego, ale to nie jedyny powód, dla którego warto odwiedzić kancelarię notarialną. W jakich okolicznościach warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy notariusza?

Czynności notarialne – co warto wiedzieć?

Wśród czynności notarialnych, których dokonuje się w kancelarii, na pewno wymienić należy sporządzanie aktów notarialnych. W przypadku kancelarii notarialnej Cejrowska, są to między innymi: umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, umowy deweloperskie, czy umowy ustanowienia odrębnej własności lokali. Jednak nie jest to jeden powód, dla którego klienci odwiedzają kancelarię. Na pewno należy tu wymienić również sporządzanie testamentów czy poświadczeń dziedziczenia. Praca notariusza nie sprowadza się jednak wyłącznie do tego.

Czynności notarialne to także sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisu czy doręczanie wszelkiej maści oświadczeń. Do obowiązków notariusza należy również spisywanie protokołów, jak również sporządzanie protestów weksli lub czeków. W przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba – kancelaria notarialna może przyjąć na przechowanie pieniądze, dokumenty, a nawet papiery wartościowe.

Notariusz pomaga również w takich czynnościach notarialnych jak sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów. Na żądanie stron kancelaria notarialna może zająć się sporządzaniem projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów. Ponadto notariusz w ramach czynności notarialnych zajmuje się sporządzaniem poświadczeń innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

W kancelarii notariusz Cejrowskiej w Tczewie możecie liczyć na tego typu pomoc. Dokonają tu Państwo powyższych czynności. Świadczone usługi dokonywane są przez notariusza z wieloletnim doświadczeniem.

Jakie obowiązują opłaty notarialne za czynności świadczone przez notariusza?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, notariusz za prowadzone czynności notarialne pobiera wynagrodzenie. Przy czym zaznaczyć należy, że maksymalna stawka zależy od wartości przedmiotu objętego dokonywaną czynnością notarialną.

Notariusz za czynności notarialne pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych, a także podatek od spadków i darowizn.

 

Sprzedaż nieruchomości – dokumenty niezbędne dla notariusza

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z wieloma formalnościami, których należy dopełnić. Mamy do czynienia z koniecznością zgromadzenia dokumentacji przewidzianej przez przepisy prawa. W poniższym artykule odpowiemy na pytania dotyczące tego, co jest niezbędne do sprzedaży nieruchomości gruntowej, jakie dokumenty należy przedstawić notariuszowi przy sprzedaży mieszkania spółdzielczo-własnościowego, a jakie przy sprzedaży mieszkania własnościowego.

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, na mocy której jedna strona w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Umowę dożywocia regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 908-916. Musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Umowa renty

Umowa renty opiera się na zobowiązaniu jednej ze stron, względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.

Darowizna nieruchomości

Darowizna nieruchomości polega na obdarowaniu kogoś majątkiem, co bezpośrednio wiąże się z  przeniesieniem prawa własności nieruchomości i wymaga zawarcia stosownego aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza. W sytuacji, gdy dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta – konieczne jest złożenie wniosku o dokonanie wpisu. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na temat darowizny nieruchomości?

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska to umowa zawartą między nabywcą a deweloperem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę albo zabudowania nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności lub użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym i przeniesienia na nabywcę własności tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na poczet nabycia tego prawa.

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie może odbyć się polubownie bądź na drodze sądowej. Jeśli strony nie postanowią inaczej, to z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zabezpieczenia osobiste wierzytelności

Zabezpieczenia osobiste, to jeden z dwóch sposobów zabezpieczeń wierzytelności. Mowa o nich, gdy wierzyciel może dochodzić długu od dłużnika głównego lub z majątku osoby, która takie zabezpieczenia ustanowiła na rzecz wierzyciela. O jakich konkretnie zabezpieczeniach mowa?

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Komu przysługuje i jaka jest jego wysokość? A także kto zgodnie z przepisami nie może go otrzymać, dowiecie się w dalszej części artykułu.

Służebności i ich rodzaje

Służebności są uregulowanym przez kodeks cywilny, ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość. Celem służebności jest zwiększenie użyteczności innej nieruchomości lub zaspokojenie potrzeb innej osoby fizycznej.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości  jest możliwy w określonych warunkach. Zasady podziału reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Kiedy zatem można go dokonać i jak wygląda całe postępowanie?

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.