Zwolnienie od kosztów notarialnych

utworzone przez | 19 czerwca 2019 | Czynności notarialne

Dysponowanie majątkiem wiąże się z wydatkami, których z różnych względów, uniknąć nie sposób (czego dowiedliśmy w artykule ,,O taksie notarialnej – mity i fakty’’). Do tematu postanowiliśmy jednak powrócić, z uwagi na informacje, które do nas docierają.

Otóż, bywają sytuacje, kiedy wizytę w kancelarii notarialnej odracza się w czasie albo i rezygnuje się z niej całkowicie z powodów finansowych. Konkretnie – klienci obawiają się, że nie będzie ich stać na skorzystanie z pomocy notariusza. Dzisiejszym wpisem mamy nadzieję uspokoić Państwa. Ustawodawca przewidział podobny scenariusz i w artykule
6 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku ,,Prawo o notariacie’’ zawarł przepis, na mocy którego możliwe jest zwolnienie osób fizycznych i podmiotów prawnych od ponoszenia kosztów wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną.

W podobnym przypadku należy zwrócić się z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia żądanego przez notariusza wynagrodzenia. Sąd w pierwszej kolejności ustali, czy zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, a następnie wnikliwie zbada, czy sytuacja finansowa wnioskodawcy uprawnia go do przeprowadzenia czynności notarialnej bez obowiązku uiszczenia wynagrodzenia notariusza.

We wniosku o zwolnienie z obowiązku ponoszenia wynagrodzenia notariusza należy precyzyjnie wskazać, jaka czynność notarialna ma zostać przeprowadzona przez notariusza. Należy także uzasadnić potrzebę przeprowadzenia czynności notarialnej i załączyć stosowne dokumenty uwierzytelniające stwierdzenia zamieszczone we wniosku o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów związanych z wynagrodzeniem notariusza w Tczewie.

Sąd, po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy, uwzględni wniosek oraz wyznaczy notariusza do dokonania wskazanej czynności notarialnej. Koszt opłaty notarialnej poniesie Skarb Państwa zgodnie z obowiązującą taksą notarialną.

 

Testament u notariusza

Testament można sporządzić samodzielnie albo w formie aktu notarialnego. Nie można powiedzieć, że któryś z testamentów jest „lepszy” albo „bardziej zgodny z prawem”, bo oba rodzą skutki prawne. Czym więc różnią się między sobą?

Depozyt notarialny – czym jest I czy warto z niego skorzystać?

Depozyt notarialny stanowi formę zabezpieczenia i jest najczęściej używany w przypadku transakcji sprzedaży nieruchomości. Może być to jednak również usługa świadczona w ramach czynności notarialnych, która polega na przyjęciu na przechowanie, a następnie wydanie wskazanej osobie pieniędzy lub innych rzeczy, o których przeczytają Państwo w dalszej części artykułu.

Księga wieczysta – co zawiera?

Księga wieczysta dzieli się na cztery działy. Warto wiedzieć jakie informacje znajdują się w poszczególnych działach księgi wieczystej. Tylko wtedy możliwe jest szybkie odszukanie interesujących danych. Najczęściej korzysta się z działu trzeciego. Są tam wpisane informacje dotyczące między innymi służebności, roszczeń z umów przedwstępnych czy te o wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Umowa alimentacyjna w formie aktu notarialnego

Dozwolone w prawie polskim zawarcie umowy o alimenty w formie aktu notarialnego, bywa w wielu przypadkach znacznie bardziej korzystne niż kierowanie sprawy do sądu. Decydując się na tę formę polubownego rozwiązania kwestii finansowych – obie strony umowy mogą samodzielnie i w miarę szybko ustalić: wysokość alimentów, termin oraz formę ich płatności.

Dział spadku

Dział spadku jest pojęciem prawnym oznaczającym określenie wartości wchodzącego w skład spadku, a także jego podziale pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami. O spadku słyszeli wszyscy, czym jest jednak dział spadku i w jaki sposób następuje? Krótko mówiąc: jak podzielić spadek między spadkobierców? Czy musi być pełny, czy częściowy, przeprowadzony w sądzie, a może u notariusza?

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy o nim mowa?

Zasiedzenie nieruchomości jest terminem, o którym mowa w Kodeksie Cywilnym, odnoszącym się do nabycia własności przez posiadacza nieruchomości, niebędącego jej właścicielem. O zasiedzeniu samoistnym mowa, jeśli posiada ją nieprzerwanie przez 20 lat. Z kolei, jeśli mowa o posiadaniu w złej wierze, okres zasiedzenia wynosi wówczas 30 lat.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest umową, za pomocą której strona lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej. Jaką funkcję pełni umowa przedwstępna i w jakiej formie może zostać zawarta? Co każdy z nas powinien wiedzieć na temat umowy przedwstępnej?

Jakie umowy możemy spisać u notariusza?

Często potrzebujemy profesjonalnej pomocy notarialnej, jednak nie wiemy jakie umowy możemy spisać u notariusza… Prawda jest taka, że każda umowa może zostać spisana notarialnie, jednak nie każda tego wymaga. Przepisy prawa wyraźnie wskazują na katalog umów, które wymagają bezwzględnego zawarcia ich w kancelarii notarialnej. O jakich umowach mowa i na czym konkretnie to polega?

Umowa darowizny a umowa dożywocia

Umowa darowizny i umowa dożywocia pozwalają na przeniesienie własności nieruchomości. Nie są one jednak tożsame. Różnią się przede wszystkim w kwestiach związanych z odpłatnością, a także obowiązkiem podatkowym. Darowizny dokonuje się tytułem darmym, z kolei dożywocie stanowi przekazanie nieruchomości w zamian za opiekę. Więcej w dalszej części artykułu.

Umowa darowizny – wymogi formalne

Listopad to miesiąc, w którym w sposób szczególny odczuwamy konsekwencje naszych życiowych wyborów związanych z opuszczeniem domu rodzinnego. Migrujemy, często za pracą, pozostawiając swoich bliskich niejednokrotnie o setki kilometrów od nas.