O korzyściach płynących ze współpracy z notariuszem – część I

utworzone przez | 15 marca 2018 | Czynności notarialne

Od dziecka, na drodze własnych i cudzych doświadczeń uczymy się, że każde nasze działanie przynosi konsekwencje w postaci swoich skutków.  Akcja przeradza się w reakcję, jak w przypadku sporządzenia przez Bolesława Krzywoustego  testamentu, zaowocowało w rozbicie dzielnicowe kraju; a sfałszowanie przez Krzyżaków poczty dyplomatycznej prowadzonej z dworem Konrada Mazowieckiego, doprowadziło do trzystuletniego konfliktu zbrojnego z zakonem krzyżackim. Bez zagłębiania się w odległą przeszłość, a jedynie na podstawie  historii familijnych, ileż to niesnasek i ludzkich dramatów, wyniknęło z bezmyślności, rezygnacji i braku uczciwego porozumienia pomiędzy krewnymi?

Bardzo prawdopodobne, że pewnych omyłek dziejowych i tragedii rodzinnych udałoby się uniknąć, gdyby powierzono je u ich zarania w protektorat notarialny. Historia uczy, dlatego współcześnie  nadaje się czynnościom dokonanym przez notariusza charakter dokumentu urzędowego, a akt  notarialny zyskuje rangę najsilniejszej w prawie polskim formy oświadczenia woli. Notariusz, w majestacie prawa, przy zachowaniu pełnej bezstronności wobec uczestników czynności, poświadcza ich rzeczywistą zdolność do czynności prawnych oraz wolę stron i gwarantuje zabezpieczenie racji osób trzecich. W tym kontekście notariusz stoi na straży szeroko pojętego interesu publicznego i tu swój początek ma tzw. ,,przymus notarialny’’.

Do wizyty w kancelarii notarialnej zgłaszamy się zazwyczaj z dwóch powodów. Pierwszy wynika z  ,,przymusu notarialnego’’, kiedy to ustawodawca obliguje przepisami do dokonania formalności prawnych przy udziale notariusza pod rygorem ich unieważnienia. W tej grupie znajdzie się dokumentacja tycząca większości transakcji wynikających z obrotu cywilnoprawnego i obrotu gospodarczego (np. umowy sprzedaży nieruchomości, protokoły zgromadzeń spółek prawa handlowego, poświadczenia pozostawania przy życiu, sporządzenie aktu ustanowienia fundacji, oprotestowanie weksla, itp.).

Druga przyczyna, o której opowiemy w kolejnej części tego artykułu, wynika z dobrowolnego pragnienia nadania urzędowej formy oświadczeniu woli, czyli konstrukcji prawnej coraz powszechniej stosowanej w praktyce notarialnej.

Pełnomocnictwo w świetle kodeksu cywilnego

Pełnomocnictwo umożliwia osobie, która je posiada, zastępować nas przy określonej czynności. Najczęściej dotyczy ono spraw urzędowych, występowania w naszym imieniu przed sądem, czy zawierania umów. W jaki sposób następuje ustanowienie pełnomocnika, kto i w jakich okolicznościach może nim zostać? Co jeszcze warto wiedzieć o pełnomocnictwie dowiecie się w dalszej części artykułu.

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy o nim mowa?

Zasiedzenie nieruchomości jest terminem, o którym mowa w Kodeksie Cywilnym, odnoszącym się do nabycia własności przez posiadacza nieruchomości, niebędącego jej właścicielem. O zasiedzeniu samoistnym mowa, jeśli posiada ją nieprzerwanie przez 20 lat. Z kolei, jeśli mowa o posiadaniu w złej wierze, okres zasiedzenia wynosi wówczas 30 lat.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest umową, za pomocą której strona lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej. Jaką funkcję pełni umowa przedwstępna i w jakiej formie może zostać zawarta? Co każdy z nas powinien wiedzieć na temat umowy przedwstępnej?

Spadkobierca ustawowy i testamentowy

Spadkobierca zgodnie z definicją jest to podmiot, na którego przechodzi ogól praw i obowiązków po osobie zmarłej. W prawie wyróżnić możemy spadkobiercę ustawowego i testamentowego. Na czym polega różnica między nimi i kto może zostać spadkobiercą, a kto takiej możliwości nie ma? Ta wiedza przyda się każdemu!

Dział spadku

Dział spadku jest pojęciem prawnym oznaczającym określenie wartości wchodzącego w skład spadku, a także jego podziale pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami. O spadku słyszeli wszyscy, czym jest jednak dział spadku i w jaki sposób następuje? Krótko mówiąc: jak podzielić spadek między spadkobierców? Czy musi być pełny, czy częściowy, przeprowadzony w sądzie, a może u notariusza?

Intercyza

Intercyza jest umową stanowiącą o rozdzielności majątkowej małżonków. W związku z tym każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty. Kiedy należy ją spisać i na czym dokładnie polega intercyza?

Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności

Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności sprawiają, że nie ma znaczenia, kto jest właścicielem wierzytelności, a wierzyciel dochodzi ich z samego przedmiotu zabezpieczenia. Jakie zabezpieczenia rzeczowe wyróżniamy i czym się charakteryzują? Co powinniśmy wiedzieć na temat hipoteki i pod jakimi postaciami ona występuje?

Nieważność testamentu

Nieważność testamentu może wystąpić w kilku przypadkach, które szerzej opiszemy w tym artykule. Przede wszystkim może się to wiązać z różnymi rodzajami wad testamentu, a wykazanie jego nieważności skutkuje jego podważeniem. Co w takim razie warto wiedzieć w tym zakresie?

Depozyt notarialny – czym jest I czy warto z niego skorzystać?

Depozyt notarialny stanowi formę zabezpieczenia i jest najczęściej używany w przypadku transakcji sprzedaży nieruchomości. Może być to jednak również usługa świadczona w ramach czynności notarialnych, która polega na przyjęciu na przechowanie, a następnie wydanie wskazanej osobie pieniędzy lub innych rzeczy, o których przeczytają Państwo w dalszej części artykułu.

Nierówne udziały w majątku wspólnym – o tym warto wiedzieć

Nierówne udziały w majątku wspólnym są przewidziane przez polskie ustawodawstwo. Może się to zdarzyć w majątku wspólnym małżonków, jeżeli zostaną spełnione następujące przesłanki tj. niejednakowy sposób przyczyniania się małżonków do powstania tego majątku oraz ważne powody. Istotna pozostaje jednakże okoliczność, że obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie i pozostawać, w określonej relacji względem siebie.

Czynności notarialne, czyli po co do notariusza?

Czynności notarialne, jakie wykonuje notariusz w ramach swoich obowiązków, mają naprawdę szeroki zakres. Można się do niego zgłosić przede wszystkim w celu sporządzenia aktu notarialnego, ale to nie jedyny powód, dla którego warto odwiedzić kancelarię notarialną. W jakich okolicznościach warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy notariusza?

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, którą regulują przepisy kodeksu cywilnego. W takiej umowie właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, który w zamian za to zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub bliskiej jemu osobie dożywotnie utrzymanie.

Odrzucenie spadku – Co należy wiedzieć

Odrzucenie spadku jest możliwe i niekiedy konieczne. W poniższym artykule odpowiemy na pytanie, w jakich okolicznościach może ono nastąpić. Dlaczego warto w tej sytuacji zwrócić się do notariusza? No i najważniejsze – kto i w jaki sposób może odrzucić spadek? Pamiętajmy, że spadek nie zawsze jest tożsamy z szybkim wzbogaceniem się, choć często mylnie jest on tak pojmowany. Co w sytuacji, gdy mamy otrzymać w spadku długi?