Profil zaufany – co to takiego?

utworzone przez | 19 kwietnia 2023 | Czynności notarialne

Profil zaufany jest elektronicznym podpisem, który daje nam możliwość załatwienia pewnych spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. W jaki sposób można założyć profil zaufany oraz dlaczego warto to zrobić?

Profil zaufany – jak go założyć?

Profil zaufany możemy założyć na kilku sposobów. Zdecydowanie najprościej jest to uczynić przez Internet, wykorzystując w tym celu swoje konto bankowe. Mogą z tego skorzystać osoby posiadające rachunek bankowy w następujących miejscach: PKO Bank, Inteligo, Santander, Bank Pekao, mBank, ING, Millennium Bank, Alior Bank, bank spółdzielczy, BNP Paribas, BOŚ Bank, Bank Credit Agricole, Getin Bank lub konto zaufane Envelo.

Po zalogowaniu na swoje konto należy wyszukać formularz zakładania Profilu Zaufanego. Sprawę ułatwia fakt, że nasze dane zostały już wcześniej uwierzytelnione, co znacznie ułatwia proces samej rejestracji. Całą operację potwierdzamy bankowym kodem autoryzacyjnym i w krótkim czasie stajemy się szczęśliwym posiadaczem Profilu Zaufanego.

Jak mają radzić sobie osoby, które nie posiadają konta w wyżej wymienionych bankach? Mogą to zrobić na dwa sposoby. Można to zrobić podobnie, jak w pierwszym przypadku, bez konieczności wychodzenia z domu, o ile posiadamy kwalifikowany podpis elektroniczny. Po rejestracji wniosku użyjemy podpisu elektronicznego w celu jego podpisania.

Kolejny sposób jest możliwy w punkcie potwierdzającym.

Punkty potwierdzające to przede wszystkim różne urzędy i niektóre banki. Wniosek o założenie profilu zaufanego automatycznie jest wysyłany przez Internet, kiedy jest rejestrowane konto. Natomiast swoje dane potwierdzamy osobiście w wybranym punkcie potwierdzającym (również za granicą). Pracownik punktu potwierdzającego poprosi o okazanie dokumentu tożsamości. Następnie wydrukuje złożony wniosek i poprosi o jego podpisanie.

Co nam daje Profil Zaufany?

Profi zaufany daje nam możliwość załatwienia spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Wśród nich wyróżnić można: złożenie wniosku o dowód, osobisty, uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego, złożenie deklaracji podatkowych, sprawdzenie informacji o stanie swojego konta ZUS, założyć działalność gospodarczą i wiele innych spraw.

 

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska to umowa zawartą między nabywcą a deweloperem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę albo zabudowania nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności lub użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym i przeniesienia na nabywcę własności tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na poczet nabycia tego prawa.

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie może odbyć się polubownie bądź na drodze sądowej. Jeśli strony nie postanowią inaczej, to z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zabezpieczenia osobiste wierzytelności

Zabezpieczenia osobiste, to jeden z dwóch sposobów zabezpieczeń wierzytelności. Mowa o nich, gdy wierzyciel może dochodzić długu od dłużnika głównego lub z majątku osoby, która takie zabezpieczenia ustanowiła na rzecz wierzyciela. O jakich konkretnie zabezpieczeniach mowa?

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Komu przysługuje i jaka jest jego wysokość? A także kto zgodnie z przepisami nie może go otrzymać, dowiecie się w dalszej części artykułu.

Służebności i ich rodzaje

Służebności są uregulowanym przez kodeks cywilny, ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość. Celem służebności jest zwiększenie użyteczności innej nieruchomości lub zaspokojenie potrzeb innej osoby fizycznej.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości  jest możliwy w określonych warunkach. Zasady podziału reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Kiedy zatem można go dokonać i jak wygląda całe postępowanie?

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Opinia biegłego

Opinia biegłego jest szczególnym środkiem dowodowym w postępowaniu cywilnym. Jej cechą charakterystyczną jest wysoki stopień obiektywizmu ze względu na to, że jest sporządzana przez bezstronną osobę w sporze pomiędzy stronami. Co powinniśmy wiedzieć na temat treści i formy?

Pełnomocnictwo w świetle kodeksu cywilnego

Pełnomocnictwo umożliwia osobie, która je posiada, zastępować nas przy określonej czynności. Najczęściej dotyczy ono spraw urzędowych, występowania w naszym imieniu przed sądem, czy zawierania umów. W jaki sposób następuje ustanowienie pełnomocnika, kto i w jakich okolicznościach może nim zostać? Co jeszcze warto wiedzieć o pełnomocnictwie dowiecie się w dalszej części artykułu.

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy o nim mowa?

Zasiedzenie nieruchomości jest terminem, o którym mowa w Kodeksie Cywilnym, odnoszącym się do nabycia własności przez posiadacza nieruchomości, niebędącego jej właścicielem. O zasiedzeniu samoistnym mowa, jeśli posiada ją nieprzerwanie przez 20 lat. Z kolei, jeśli mowa o posiadaniu w złej wierze, okres zasiedzenia wynosi wówczas 30 lat.